Theo dõi nguyên liệu, vật tư khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

0
841

Khi doanh nghiệp (DN) chuyển đổi loại hình từ không hưởng chính sách DN chế xuất sang DN chế xuất, việc theo dõi nguyên liệu, vật tư sẽ được thực hiện như thế nào?

Theo dõi nguyên liệu, vật tư khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư gia công – Cục Hải quan Hải Phòng

Vấn đề này được Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan Hải Phòng và Công ty TNHH MTV Duckshin Housing VN.

Theo đó, thủ tục chốt tồn nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất hàng XK khi chuyển đổi loại hình từ DN không hưởng chính sách DN chế xuất sang DN chế xuất, công ty thực hiện chống tồn nguyên liệu, vật tư cho Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, gia công thuộc Cục Hải quan Hải Phòng. Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, gia công kiểm tra tình hình sử dụng và tồn kho nguyên liệu, vật tư theo quy định tại Điều 59 Thông tư 38/2015/TT-BTC; nộp đầy đủ các khoản nợ thuế, lệ phí và nợ phạt còn tồn đọng.

Công ty TNHH MTV Duckshin Housing VN căn cứ quy định tại Điều 140 Thông tư 38/2015/TT-BTC để xác nhận đã nộp đầy đủ các khoản nợ thuế, lệ phí và nợ phạt còn tồn cho cơ quan Hải quan trước khi chuyển đổi loại hình từ DN không hưởng chính sách DN chế xuất sang DN chế xuất.

Sau khi hoàn thành thủ tục chốt tồn nguyên liệu, vật tư, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, gia công căn cứ giấy phép của công ty để giải quyết thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với DN chế xuất cho công ty.

Theo Tổng cục Hải quan, để Chi cục Hải quan KCX-KCN thuộc Cục Hải quan Hải Phòng tiếp tục quản lý hoạt động của Công ty TNHH MTV Duckshin Housing VN thì Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, gia công thuộc Cục Hải quan Hải Phòng có trách nhiệm trao đổi, cung cấp thông tin liên quan về công ty cho Chi cục Hải quan KCX-KCN biết, như: Thông tin về năng lực sản xuất, tình hình chấp hành pháp luật về hải quan, các thông tin khác thu thập được trong quá trình quản lý công ty.

Theo dõi nguyên liệu, vật tư khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
N.Linh | Báo Hải Quan