Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền

0
609

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền vừa ký Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo này.

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng BCĐ phòng, chống rửa tiền
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng BCĐ phòng, chống rửa tiền

Theo Quy chế, Ban chỉ đạo về phòng, chống rửa tiền là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và điều phối hoạt động giữa các Bộ, ngành trong công tác phòng, chống rửa tiền trên lãnh thổ Việt Nam. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 13/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.

Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo; đồng thời, phê duyệt thành viên Ban chỉ đạo và quyết định bổ sung, thay thế thành viên Ban chỉ đạo khi cần thiết; triệu tập, chủ trì (hoặc ủy quyền cho các Phó Trưởng Ban chỉ đạo triệu tập, chủ trì) các cuộc họp của Ban chỉ đạo.

Phó Trưởng Ban chỉ đạo thường trực là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có nhiệm vụ tham mưu cho Trưởng Ban chỉ đạo trong công tác xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, cơ chế, giải pháp trong việc phòng, chống rửa tiền…

Phó Trưởng ban là Lãnh đạo Bộ Công an có nhiệm vụ tham mưu giúp Trưởng Ban chỉ đạo trong công tác xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch, cơ chế, giải pháp đấu tranh chống tội phạm rửa tiền và tài trợ cho khủng bố; trong việc thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế về điều tra và dẫn độ tội phạm rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.

Các thành viên Ban chỉ đạo gồm các Lãnh đạo của các Bộ, ngành: Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư pháp; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Quốc phòng; Bộ Xây dựng; Bộ Công thương, có nhiệm vụ tham mưu cho Ban chỉ đạo, xây dựng các kế hoạch riêng để thực hiện các nhiệm vụ của Bộ, ngành mình; kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc xây dựng chính sách, kế hoạch, chương trình, biện pháp phòng, chống rửa tiền thuộc lĩnh vực Bộ, ngành mình quản lý.

Cũng theo Quy chế, Bộ Tài chính có nhiệm vụ tham mưu Ban Chỉ đạo trong việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, kể hoạch, chương trình, biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với các hoạt động do Bộ Tài chính quản lý gồm: Chứng khoán, bảo hiểm, trò chơi giải trí có thưởng, xổ số, thuế, hải quan, kế toán, kiểm toán.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, có nhiệm vụ Tham mưu toàn diện cho Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống rửa tiền và hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Danh Nam  – Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh