Bộ Tài chính công bố 25 văn bản hết hiệu lực một phần

0
553

Bộ Tài chính vừa ký Quyết định 1859/QĐ-BTC công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực một phần, trong đó có 07 văn bản thuộc lĩnh vực hải quan.

Các văn bản thuộc lĩnh vực Hải quan hết hiệu lực một phần theo quy định tại  Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư 2014 và bị thay thế bởi Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 017/2015 quy định:

“3. Điều kiện đầu tư kinh doanh quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trái với quy định tại khoản 3 Điều 7 của Luật này hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.”

Cụ thể:

– Điều 82, 89 và 92 Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/01/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan.

– Các Quyết định liên quan đến quy chế kinh doanh hàng miễn thuế gồm: 24/2009/QĐ-TTg (Điều 2, Điều 3 Quy chế); 44/2013/QĐ-TTg (Khoản 2 Điều 1); 39/2015/QĐ-TTg (Khoản 1 Điều 1)

–  Các Điều 97; Điều 98; Điều 99; Điều 100; Điều 101 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 25/03/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Điều 20; Điều 21; Điều 22; Điều 23; Điều 24; Điều 25 Thông tư số 191/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 24/11/2015  quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế

– Điều 12; Điều 13; Điều 14; Điều 15; Điều 16; Điều 17 Thông tư số 49/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/04/2015 quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định

Tại Quyết định 1859/QĐ-BTC, Bộ Tài chính công bố 25 văn bản hết hiệu lực một phần, ngoài 07 văn bản thuộc lĩnh vực hải quan có 01 văn bản thuộc lĩnh vực kế toán – kiểm toán là Thông tư 183/2013/TT-BTC; 01 văn bản thuộc lĩnh vực thuế là Thông tư 117/2012/TT-BTC.

07 văn bản thuộc lĩnh vực bảo hiểm gồm: Thông tư số 124/2012/TT-BTC, 125/2012/TT-BTC, 194/2014/TT-BTC, 135/2012/TT-BTC, 115/2013/TT-BTC, 130/2015/TT-BTC và 52/2016/TT-BTC.

09 văn bản thuộc lĩnh vực chứng khoán gồm: Nghị định số 58/2012/NĐ-CP; Thông tư số: 210/2012/TT-BTC, 212/2012/TT-BTC, 91/2013/TT-BTC, 227/2012/TT-BTC, 197/2015/TT-BTC, 203/2015/TT-BTC, 05/2015/TT-BTC và 11/2016/TT-BTC.

nguồn: customs.gov.vn