Bố trí CBCC có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực vào các khâu nghiệp vụ trọng yếu.

0
558

Đó là một trong những nội dung tại Chỉ thị 3636/CT-HQHCM của Cục Hải quan TP.HCM về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 05/CT-BTC ngày 07/11/2016 của Bộ Tài Chính.

Theo đó, Cục Hải quan TP.HCM đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 05/CT-BTC ngày 07/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, trong đó chú trọng đến công tác cán bộ, công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí khi thực thi công vụ.

Đồng thời, tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức, niềm tự hào nghề nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ công chức, kịp thời biểu dương, khen thưởng cán bộ công chức có thành tích, chấp hành tốt kỷ cương kỷ luật, có hành vi ứng xử đúng mực, hướng dẫn tận tình với doanh nghiệp.

Cục Hải quan TP.HCM cũng yêu cầu lãnh đạo Phòng, Chi cục, Ban chỉ huy các đội công tác phải có biện pháp, kế hoạch để thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất đối với công chức thừa hành tại địa bàn hoạt động, trong và ngoài giờ hành chính để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót của công chức. Cùng với đó, cam kết không để xảy ra tình trạng công chức vi phạm kỷ cương, kỷ luật lao động, vi phạm quy định của Ngành, yếu kém về tinh thần, thái độ phục vụ. Không để xảy ra tiêu cực, nhũng nhiễu hay. làm thủ tục sai quy định…

Xử lý kịp thời, kiên quyết đối với các công chức có nhiều thông tin, dư luận không tốt, để kịp thời ngăn ngừa các sai phạm có thể xảy ra. Nghiêm cấm công chức tại các Chi cục yêu cầu doanh nghiệp, khách hàng nộp bất cứ chi phí nào ngoài quy định khi làm thủ tục ở các khâu nghiệp vụ Hải quan.

Chỉ thị cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên rà soát, bố trí cán bộ công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực, kinh nghiệm vào các vị trí, khâu nghiệp vụ trọng yếu. Không bố trí cán bộ công chức có dư luận không tốt, yếu kém phẩm chất đạo đức, năng lực, không có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật lao động kém… vào làm việc trong các khâu này.

Ngoài ra, phối hợp với các tổ chức đoàn thể để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của cán bộ công chức để kịp thời động viên, hỗ trợ cũng như phê bình, giáo dục đối với các công chức có biểu hiện không tốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như: thái độ ứng xử, tiếp xúc với khách hàng không đúng quy định, chưa chấp hành tốt kỷ luật lao động, quy định của ngành…

Chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nêu cao vai trò cá nhân và gắn trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị của mình với việc kiểm tra nội bộ. Đặc biệt, Chỉ thị nhấn mạnh, sẽ xem xét xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đúng theo quy định của pháp luật nếu để ra sai phạm trong lĩnh vực công tác do mình quản lý, phụ trách.

Chỉ thị ban hành nhằm tạo môi trường thông thoáng và thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Duy Nam – Hải Quan Hồ Chí Minh