Chỉ thông quan xe ô tô sau khi có kết quả kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

0
526

Đó là chỉ đạo của Bộ Tài chính  tại văn bản hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc đưa hàng về bảo quản đối với xe ô tô nhập khẩu

Bộ Tài chính hướng dẫn, doanh nghiệp được đưa xe ô tô về bảo quản trong thời gian chờ kết quả kiếm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với trường hợp cơ quan Đăng kiểm thực hiện việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ngay tại cửa khẩu nhập.

Trong trường hợp cơ quan Đăng kiểm thực hiện kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường được tại kho, bãi của doanh nghiệp thì doanh nghiệp được đưa hàng về địa điểm kho, bãi đã đăng ký kiểm tra với cơ quan Đăng kiếm để thực hiện việc kiểm tra kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng hướng dẫn, cơ quan hải qúan chỉ quyết định thông quan sau khi có kết quả kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bảo quản nguyên trạng hàng hóa trong thời gian đưa về địa điểm kiếm tra và chờ kết qụả kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của cơ quan Đăng kiểm.

Hà Danh – Hải Quan Hồ Chí Minh