Chính thức đưa vào sử dụng mẫu Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan từ 1/6

0
1165

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản thông báo đến các đơn vị thuộc và trực thuộc về việc phát hành Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan.

Tổng cục Hải quan cho biết, hiện nay đã thực hiện xong việc in mẫu ấn chỉ Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan theo Thông tư số 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực Hải quan và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013.

Theo đó, Tổng cục Hải quan thông báo phát hành và chính thức sử dụng mẫu ấn chỉ Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan (BB-HC1) do Tổng cục Hải quan in kể từ ngày 01/6/2017.

Được biết, mẫu ấn chỉ Biên bản có ký hiệu BB-HC1, kích thước khổ A4, được in theo nội dung kèm theo phụ lục Thông tư số 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016.

Mẫu ấn chỉ Biên bản BB-HC1 được đóng thành cuốn, mỗi cuốn gồm 50 số, có số sê-ri liên tục, mỗi số gồm 3 liên, mỗi liên gồm 2 tờ in 03 trang (A: Bản Hải qua lưu, B: Bản giao cho cá nhân, tổ chức).

Số sê-ri nhảy liên tục theo bảng chữ cái tiếng Việt, mỗi sêri có 07 chữ số từ 00000001- 9999999.

Các đơn vị Hải quan lưu ý đưa vào sử dụng ấn chỉ trên đúng thời gian và thực hiện công tác lưu trữ đúng quy định.

Chính thức đưa vào sử dụng mẫu Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan từ 1/6Nam Duy – Hải Quan Hồ Chí Minh