Tổ chức thực hiện Ngày pháp luật 2016

0
773

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện Ngày pháp luật 2016.

ngay-phap-luat-2016-08-23 09-58-14.375Ảnh: Internet

Theo đó, Ngày pháp luật 2016 sẽ được tổ chức thực hiện theo kế hoạch của Bộ Tài chính “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và “Ngày pháp luật Tài chính”, đồng thời tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật Hải quan”.

Về thời gian, theo Tổng cục Hải quan thì “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” được tiến hành từ ngày 15-9 đến ngày 9-11, tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 2-11 đến ngày 9-11;“Ngày Pháp luật Tài chính” được tiến hành từ ngày 15-8 đến ngày 15-9, tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 22-8 đến ngày 29-8; “Ngày Pháp luật Hải quan” được tiến hành từ ngày 29-8 đến ngày 29-9, tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 4-9 đến ngày 11-9.

Khẩu hiệu tuyên truyền của ngành Hải quan trong các Ngày pháp luật năm 2016 là:  “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Hải quan tích cực, chủ động xây dựng pháp luật hải quan, góp phần cải cách hành chính”“Cán bộ, công chức,viên chức ngành Hải quan tích cực, chủ động xây dựng và thực hiện pháp luật để hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam”.

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả Ngày pháp luật 2016, Tổng cục Hải quan phân công cụ thể cho các Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục rà soát việc xây dựng các đề án, văn bản quy phạm pháp luật trong chương trình, kế hoạch thuộc trách nhiệm chủ trì xây dựng của đơn vị, trọng tâm là việc xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Hải quan 2014; Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu năm 2016.

Bên cạnh đó, rà soát để tham mưu cho Tổng cục trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ phát triển thị trường, cải thiện môi trường kinh doanh theo Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 18-3-2014, Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12-3-2015, Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 28-4-2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020. Huy động CBCC, viên chức tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật theo Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế của ngành Hải quan năm 2016. Hướng dẫn, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý dứt điểm các kiến nghị, vướng mắc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật hải quan.

Tổng cục Hải quan cũng đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tích cực đẩy mạnh việc tuyên truyền, cung cấp thông tin về pháp luật hải quan cho tổ chức, cá nhân, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp; tổ chức kênh tiếp nhận ý kiến phản hồi từ người dân, doanh nghiệp về các hoạt động nghiệp vụ của đơn vị nhằm phát huy mặt tích cực, khắc phục các hạn chế còn tồn tại; công khai thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi vi phạm, biểu hiện tiêu cực trong thi hành công vụ của CBCC, viên chức và biện pháp xử lý.

Đồng thời, đẩy mạnh kiến nghị, đề xuất cải cách hành chính, công khai quy trình, thủ tục, hồ sơ, bộ phận có trách nhiệm giải quyết; tổ chức thực hiện tốt các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra hoạt động nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là những người trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính về hải quan cho người khai hải quan, người nộp thuế; qua đó phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực, sách nhiễu.

Nguồn: haiquan.hochiminhcity.gov.vn