Có được xử phạt và áp dụng tình tiết tăng nặng với hành vi vi phạm nhiều lần?

0
536

Đó là đề xuất hướng xử lý của Cục Hải quan Hải Phòng liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính một lần và áp dụng tình tiết tăng nặng đối với hành vi không tái xuất hàng hóa đúng thời hạn quy định hoặc thời gian đã đăng ký với cơ quan Hải quan.

Có được xử phạt và áp dụng tình tiết tăng nặng với hành vi vi phạm nhiều lần?
CBCC Hải quan Hải Phòng phối hợp kiểm tra hàng hóa.

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, qua rà soát những lô hàng tạm nhập nhưng chưa tái xuất, đơn vị đã phát hiện một số trường hợp khai báo tờ khai tạm nhập có thể hiện thời hạn tái xuất nhưng đã quá thời hạn tái xuất đăng ký, DN chưa làm thủ tục tái xuất hoặc xin gia hạn. Tại thời điểm phát hiện hành vi vi phạm của cùng một DN có nhiều tờ khai có thời điểm đăng ký tái xuất khác nhau.

Như vậy, Cục Hải quan Hải Phòng nhận thấy, DN đã có hành vi vi phạm “không tái xuất hàng hóa đúng thời hạn quy định hoặc thời gian đã đăng ký với cơ quan Hải quan” tại các tờ khai khác nhau nhưng bị phát hiện ở cùng một thời điểm. Cục Hải quan Hải Phòng cho rằng, hành vi trên được định danh và quy định chế tài xử phạt tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 6 Nghị định 127/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3, Điều 1 Nghị định 45/2016/ND-CP.

Cũng theo Cục Hải quan Hải Phòng, tại công văn số 15214/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt đối với hành vi “không nộp đúng thời hạn chứng từ thuộc hồ sơ hải quan được chậm nộp”, “không nộp đúng thời hạn quy định để báo cáo thanh khoản, hoàn thuế…” tại các tờ khai khác nhau nhưng bị phát hiện ở cùng một thời điểm thì xử phạt vi phạm hành chính một lần về hành vi vi phạm, đồng thời áp dụng tình tiết tăng nặng “vi phạm hành chính nhiều lần” trên cơ sở quy định tại Khoản 6, Điều 2 và Điểm b, Khoản 1, Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Hành vi vi phạm “không tái xuất hàng hóa đúng thời hạn quy định hoặc thời gian đã đăng ký với cơ quan Hải quan” không được trích dẫn cụ thể trong công văn số 15214/BTC-TCHQ, tuy nhiên, trong quá trình xem xét xử phạt, Cục Hải quan Hải Phòng nhận thấy hành vi vi phạm này và những hành vi vi phạm khác về thời hạn làm thủ tục hải quan có một số đặc điểm tương tự như hai hành vi được nêu tại công văn của Bộ Tài chính đã hướng dẫn. Cụ thể, đều là những hành vi có tính chất không phức tạp, không để lại hậu quả về tài chính và có lý do khách quan. Được định danh và quy định chế tài xử phạt tại Điều 6 Nghị định 127/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3, Điều 1 Nghị định 45/2016/ND-CP.

Do đó, để thống nhất thực hiện quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết dứt điểm những tờ khai tồn đọng tại đơn vị, Cục Hải quan Hải Phòng đề xuất xử phạt theo hướng xử phạt vi phạm hành chính một lần về hành vi vi phạm, đồng thời áp dụng tình tiết tăng nặng “vi phạm hành chính nhiều lần như hướng dẫn tại công văn số 15214/BTC-TCHQ.

Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, việc xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi tại các tờ khai khác nhau nhưng bị phát hiện ở cùng một thời điểm, tại công văn số 15214/BTC-TCHQ chỉ hướng dẫn cụ thể đối với hai hành vi “không nộp đúng thời hạn các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan được chậm nộp” và “không nộp đúng thời hạn quy định để báo cáo thanh khoản, hoàn thuế…”.

Do đó, đối với hành vi “không tái xuất hàng hóa đúng thời hạn quy định hoặc thời gian đã đăng ký với cơ quan Hải quan, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng căn cứ quy định tại Khoản 6, Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính: “Vi phạm hành chính nhiều lần là trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính mà trước đó đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính này nhưng chưa bị xử lý và chưa hết thời hiệu xử lý” và Điểm b, Khoản 1, Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định: “Vi phạm hành chính nhiều lần, tái phạm”.

Đảo Lê | Báo Hải Quan