Cục Hải quan Thanh Hóa – Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý rủi ro qua phân tích, phân loại mức độ rủi ro

0
590
Mới đây, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt chuyên đề kiểm soát rủi ro trong quản lý hoạt động gia công, sản xuất hàng xuất khẩu với các tiêu chí đánh giá rủi ro cụ thể.
Chuyên đề nhằm chủ động kiểm soát đối với các dấu hiệu vi phạm, dấu hiệu rủi ro trong hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu. Xây dựng danh sách doanh nghiệp trọng điểm có rủi ro trong hoạt động gia công, sản xuất hàng xuất khẩu. Nâng cao hiệu quả phát hiện vi phạm đối với doanh nghiệp có rủi ro trong hoạt động gia công, sản xuất hàng xuất khẩu.
Cục Hải quan Thanh Hóa – Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý rủi ro qua phân tích, phân loại mức độ rủi ro
nguồn: internet

Tiêu chí đánh giá

Tiêu chí thứ nhất doanh nghiệp đã từng bị xử lý vi phạm về hành vi gian lận định mức, nguyên liệu trong hoạt động gia công, sản xuất hàng xuất khẩu.
Chỉ số tiêu chí doanh nghiệp đã từng bị xử lý vi phạm về hành vi gian lận định mức, nguyên liệu trong hoạt động gia công, sản xuất hàng xuất khẩu là từ 02 lần trở lên.
Việc đánh giá này có thể linh hoạt trên từng địa bàn, lĩnh vực đối tượng và tình huống cụ thể.
Tiêu chí thứ hai là dấu hiệu rủi ro, dấu hiệu vi phạm.
Qua thực tế, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa “định danh rõ” rõ rủi ro trong quản lý hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu bao gồm:
Khai báo loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu để hưởng ưu đãi miễn thuế khi không có cơ sở sản xuất.
Gian lận về định mức sử dụng nguyên phụ liệu.
Đánh tráo nguyên phụ liệu có giá trị cao sang nguyên phụ liệu có giá trị thấp. Xuất khống, xuất thiếu sản phẩm.
Lập báo cáo quyết toán không đúng theo thực tế nhằm đưa nguyên phụ liệu, sản phẩm tiêu thụ tại thị trường nội địa.
Lợi dụng nhập nguyên phụ liệu cho hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu nhưng thực chất là nhập khẩu hàng cấm, hàng có thuế suất thuế nhập khẩu cao

Các giải pháp kiểm soát
Trên cơ sở các tiêu chí đánh giá mức độ rủi ro của hàng hóa, của doanh nghiệp. Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra 2 giải pháp kiểm soát quản lý hoạt động gia công, sản xuất hàng xuất khẩu.
Thứ nhất là thường xuyên rà soát phân tích, lập danh sách doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro, dấu hiệu vi phạm trong hoạt động gia công, sản xuất hàng xuất khẩu.
Đó là doanh nghiệp đã từng bị xử lý vi phạm về các hành vi gian lận trong hoạt động gia công, sản xuất hàng xuất khẩu.
Thành viên hội đồng quản trị, giám đốc, kế toán trưởng của doanh nghiệp đã từng làm việc hoặc là thành viên hội đồng quản trị, giám đốc, kế toán trưởng của doanh nghiệp đã từng bị xử lý vi phạm về gian lận trong hoạt động gia công, sản xuất hàng xuất khẩu.
Hàng hóa xuất nhập khẩu đã từng bị cơ quan quản lý chuyên ngành, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cảnh báo nguy cơ vi phạm trong hoạt động gia công, sản xuất hàng xuất khẩu.
Thứ hai là phân tích mở rộng, phân loại tính chất, mức độ rủi ro của hàng hóa, doanh nghiệp để áp dụng có hiệu quả các biện pháp.
Để đánh giá hiệu quả áp dụng quản lý rủi ro căn cứ từ phân luồng kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa trong thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra sau thông quan và giám sát kiểm tra thực tế các lô hàng.
Chuyển giao điều tra xác minh làm rõ dấu hiệu vi phạm.
Theo dõi, giám sát, đánh giá rủi ro tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.
Xác lập hồ sơ doanh nghiệp trọng điểm đối với doanh nghiệp, hồ sơ rủi ro đối với doanh nghiệp, mặt hàng rủi ro trong hoạt động gia công, sản xuất hàng xuất khẩu./.
nguồn : www.customs.gov.vn