Cục Thuế TP.HCM: phấn đấu thu hồi trên 5.000 tỷ đồng nợ thuế

0
471

Theo Cục Thuế TP.HCM, tính đến hết tháng 4/2017, tổng số nợ thuế có khả năng thu (số tiền thuế nợ đến 90 ngày và số tiền thuế nợ trên 90 ngày) phát sinh tại đơn vị là 11.672 tỷ đồng, tăng 7% so với nợ thuế đến thời điểm 31/12/2016, tương đương tăng 764 tỷ đồng.   Cục Thuế TP.HCM: phấn đấu thu hồi trên 5.000 tỷ đồng nợ thuế

Ngay từ đầu năm Cục Thuế TP.HCM đã tích cực thực hiện việc rà soát, phân loại tiền thuế nợ đúng tính chất nợ theo Quy trình quản lý nợ thuế; tăng cường thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với các khoản tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp đến hạn phải cưỡng chế theo quy định của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Ngoài ra thực hiện biện pháp ngăn chặn tạm dừng xuất cảnh đối với những đối tượng được quy định ở Luật Quản lý thuế, Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

Theo lãnh đạo Cục Thuế TP.HCM, để tiếp tục triển khai các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế năm 2017 đạt kết quả cao, Cục Thuế TP.HCM đã có công văn chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho từng phòng, chi cục thuế và  từng cán bộ thuế để đôn đốc kịp thời tiền nợ đọng thuế vào NSNN, không để phát sinh nợ mới. Trong đó, đặc biệt là đôn đốc nộp thuế môn bài năm 2017, thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận còn lại quý IV/2016 và quý I/2017. Đồng thời, công khai thông tin 182 doanh nghiệp nợ thuế lên phương tiện truyền thông.

Phấn đấu đến ngày 30/6/2017, Cục Thuế TP.HCM thu được 50% nợ có khả năng thu thời điểm 31/12/2016 (tươgn đương 5.500 tỷ đồng), thực hiện chỉ tiêu giảm nợ thuế đến 31/12/2017 không vượt quá 5% so tổng thu ngân sách năm 2017.

Kết quả thu nợ thuế của năm 2016 chuyển sang năm 2017 là 3.568 tỷ đồng, trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 2.141 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 1.427 tỷ đồng./.

Hải Quan Hồ Chí Minh