Đăng ký thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam

0
741

Tại Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản (TACN) đã quy định cụ thể việc đăng ký TACN nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam.

Theo đó, doanh nghiệp đăng ký TACN nhập khẩu lập 01 bộ hồ sơ gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT).

Hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

Đơn đăng ký thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam.

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of free sale) hoặc văn bản có giá trị tương đương của TACN nhập khẩu do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ cấp theo quy định.

Bản sao một trong các giấy chứng nhận ISO, GMP, HACCP hoặc tương đương của cơ sở sản xuất.

Bản thông tin sản phẩm do nhà sản xuất cung cấp bao gồm: Tên các loại nguyên liệu, chỉ tiêu chất lượng, chỉ tiêu an toàn, công dụng, hướng dẫn sử dụng.

Bản tiêu chuẩn công bố áp dụng của tổ chức, cá nhân đăng ký TACN nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam; nhãn phụ sản phẩm thể hiện bằng tiếng Việt theo quy định.

Phiếu kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng và an toàn sản phẩm được cấp bởi phòng thử nghiệm do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ chỉ định hoặc được công nhận bởi tổ chức công nhận quốc tế, tổ chức công nhận khu vực hoặc do Bộ NN&PTNT chỉ định, thừa nhận.

Mẫu nhãn của sản phẩm (có xác nhận của nhà cung cấp hoặc nhà nhập khẩu).

Hồ sơ là bản chính hoặc bản sao chứng thực kèm theo bản dịch ra tiếng Việt có xác nhận của tổ chức, cá nhân đăng ký nhập khẩu. Nếu bản chính không phải là tiếng Anh thì bản dịch tiếng Việt phải có dịch thuật và chứng thực.

Đối với các loại TACN mới phải khảo nghiệm được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định này.

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ NN&PTNT sẽ ban hành văn bản xác nhận TACN được phép lưu hành tại Việt Nam của doanh nghiệp và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ NN&PTNT.

Thức ăn chăn nuôi, thủy sản (TACN) được phép lưu hành tại Việt Nam là TACN được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) xác nhận phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng (nếu có), được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ NN&PTNT.

Thời gian lưu hành của các sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản tại Việt Nam là 05 năm kể từ ngày được xác nhận.

Trước khi hết thời gian lưu hành 06 tháng, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện đăng ký lại tại Bộ NN&PTNT.

 

 nguồn : Hải Quan Việt Nam