Đảng ủy Chi cục Hải quan quản lý hàng Gia công tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016

0
555

Ngày 09/02/2017, Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Đảng ủy Chi cục Hải quan quản lý hàng Gia công tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” cho toàn thể Đảng viên Chi cục Hải quan quản lý hàng Gia công. Hội nghị do đồng chí Lê ĐìnhThuật- Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng trực tiếp quán triệt Nghị quyết.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê ĐìnhThuật- Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của các Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII – đây là Nghị quyết thể hiện rõ tư tưởng nhất quán và quyết tâm chính trị của Đảng ta đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhất là trong bối cảnh hiện nay, tập trung đi sâu vào nội dung chính của Nghị quyết số 04 – NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

img_1855[1]-2017-02-10 07-51-39.778

Đồng chí Lê ĐìnhThuật- Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng

quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

img_1851[1]-2017-02-10 07-53-24.329

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Đảng ủy Chi cục Hải quan quản lý hàng Gia công xác định việc học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt. Mục đích của Hội nghị là thông qua việc quán triệt, phổ biến các nội dung của Nghị quyết xây dựng chỉnh đốn Đảng giúp các đồng chí đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết, nắm vững những kiến thức cần thiết, những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm để hành động theo Nghị quyết. Mỗi cán bộ, đảng viên  nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo cần tự giác học tập, gương mẫu trong thực hiện và tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả trên mỗi cương vị công tác tại lĩnh vực công tác thuộc trách nhiệm lãnh đạo của mình. Mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Chi cục cần ý thức trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung cao độ cho việc học tập, nghiên cứu, viết thu hoạch, để thu được kết quả tốt.

img_1846[1]-2017-02-10 07-54-32.392

img_1853[1]-2017-02-10 07-55-33.669

Sau thời gian học tập nghiêm túc, đồng chí Lê ĐìnhThuật- Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng đề nghị các Chi bộ tiếp tục quán triệt các Nghị quyết một cách sâu rộng, đồng thời xây dựng Chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện và tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của các Nghị quyết và bám sát điều kiện thực tiễn tại Chi cục.

Vũ Duy- Chi cục Hải quan quản lý hàng Gia công