Đảng ủy Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đợt thứ 2.

0
500
Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh
(Đồng chí Trần Mã Thông, Bí thư Đảng ủy Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, chủ trì Hội nghị)

Kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Đảng ủy Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Nội dung học tập lần này sẽ tập trung quán triệt Kết luận số 09-KL/TW ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Trung ương về tình hình kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách năm 2017; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế và Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày  05 tháng 11 năm 2016 về thực hiện có hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế.

Ngày 13 tháng 4 năm 2017, Đảng ủy Cục Hải quan thành phố đã tổ chức Hội nghị học tập cho cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ theo kế hoạch đã đề ra, chủ trì Hội nghị là đồng chí Trần Mã Thông, Bí thư Đảng ủy Cục Hải quan.

Đối với các Đảng bộ và Chi bộ cơ sở, việc tổ chức học tập và quán triệt Nghị quyết sẽ hoàn thành trước ngày 20 tháng 4 năm 2017.

Theo quy định của Thành ủy, cán bộ, đảng viên học tập Nghị quyết sẽ phải viết báo cáo thu hoạch; tập thể và đồng chí bí thư, trưởng đơn vị các cấp phải xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết.

Nguyễn Mạnh Việt – Hải Quan Hồ Chí Minh