Đảng ủy Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

0
534
(Trong hình: Đồng chí Trần Mã Thông, Bí thư Đảng ủy, chủ trì Hội nghị)
(Trong hình: Đồng chí Trần Mã Thông, Bí thư Đảng ủy, chủ trì Hội nghị).
Ngày 19 tháng 01 năm 2017, Đảng ủy Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống các biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cho cán bộ chủ chốt của Đảng bộ. Đồng chí Trần Mã Thông, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng chủ trì triển khai Nghị quyết.Tại Hội nghị, đồng chí Trần Mã Thông đã nêu bật ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, trong đó tập trung triển khai những điểm mới, trọng tâm so với Nghị quyết Trung ương lần thứ tư khóa XI.

Đối với Đảng bộ Cục Hải quan, đồng chí Trần Mã Thông chỉ ra những biểu hiện suy thoái mà cán bộ, đảng viên có thể vi phạm, đồng thời đưa ra những giải pháp khắc phục, xử lý.

Sau Hội nghị lần này, các đảng bộ và chi bộ cơ sở sẽ triển khai học tập Nghị quyết cho toàn thể đảng viên trong đơn vị

Nguyễn Mạnh Việt – Hải Quan Hồ Chí Minh