Đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp

0
539
Nhằm đáp ứng yêu cầu của tiến trình hội nhập quốc tế đồng thời đạt được mục tiêu của tiến trình cải cách, hiện đại hóa hải quan đến năm 2020 theo khuyến nghị của WCO và ASEAN, Tổng cục Hải quan đã tích cực đẩy mạnh tiến trình cải cách, hiện đại hóa quan hệ đối tác với doanh nghiệp.

 Tong cuc Hai Quan

Tổng cục Hải quan đã ký kết thỏa thuận hợp tác với nhiều Hiệp hội DN

Tổng cục Hải quan đã ký kết thỏa thuận hợp tác với nhiều Hiệp hội DN

Trong thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã từng bước chuẩn hóa công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan – DN và các bên liên quan.

Cụ thể đã chuẩn hóa các hoạt động phát triển quan hệ đối tác theo các nhóm giải pháp lớn gồm: thông tin, tham vấn, tham gia, hợp tác, trao quyền. Đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về phát triển quan hệ đối tác giúp quá trình triển khai được đồng bộ, thống nhất và chuyên nghiệp.

Hình thành bộ máy tổ chức triển khai các hoạt động phát triển quan hệ đối tác từ trung ương đến địa phương, phân công đầu mối tham mưu và thực hiện nhiệm vụ phát triển quan hệ đối tác ở các cấp.

Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng về phát triển quan hệ đối tác cho cán bộ, công chức hải quan các cấp và cộng đồng DN để triển khai thuận lợi các giải pháp phát triển quan hệ đối tác…

Đặc biệt, Ngành Hải quan đang từng bước đưa công tác phát triển quan hệ đối tác trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan hải quan các cấp. Từ Trung ương đến địa phương đều đã ban hành kế hoạch phát triển quan hệ đối tác theo từng giai đoạn, từng năm. Đây là cơ sở để triển khai các hoạt động phát triển quan hệ đối tác trong toàn Ngành.

Để xây dựng sự hiểu biết, đồng thuận giữa các bên, cơ quan hải quan đã gắn công tác phát triển quan hệ đối tác với nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên trong quá trình xử lý công việc giữa cơ quan Hải quan với DN và các bên liên quan.

Một hoạt động được đẩy mạnh suốt thời gian qua đó là hỗ trợ cộng đồng DN thực thi pháp luật hải quan, giúp DN hiểu, thực hiện thuận lợi pháp luật hải quan.

Để tăng cường tính chủ động của DN, cơ quan hải quan cũng khuyến khích cộng đồng DN tham gia vào các hoạt động đối tác như: Phản biện chính sách, pháp luật hải quan thông qua các hoạt động tham vấn xây dựng Luật Hải quan, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, và các văn bản hướng dẫn Luật…

DN cũng được tham gia đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan hải quan thông qua các cuộc khảo sát sự hài lòng; tham gia thí điểm mô hình quản lý mới trên cơ sở ứng dụng các giải pháp khoa học, kỹ thuật tiên tiến như: Hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS, thanh toán điện tử; E-Manifest, Cơ chế một cửa quốc gia; hợp tác trong đấu tranh, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, trao đổi thông tin phục vụ yêu cầu quản lý của mỗi bên…

Tăng cường các hoạt động tương tác giữa cơ quan Hải quan với cộng đồng DN thông qua các cuộc thoại, hội nghị DN, hội thảo chuyên đề, chương trình đối tác chuyên đề.

Trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan tiếp tục triển khai một số giải pháp để phát triển mối quan hệ đối tác này.

Trong đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm góp phần nâng cao nhận thức trong cộng đồng xã hội về công tác phát triển quan hệ đối tác của Hải quan.

Bên cạnh đó, Ngành cũng xây dựng quan hệ đối tác thường xuyên với nhóm DN trọng điểm. Thảo luận khả năng ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác với nhóm DN này, thiết lập cơ chế hỗ trợ đặc biệt đối với các DN đối tác thường xuyên.

Trong đó, Tổng cục Hải quan sẽ thảo luận với đối tác về các cam kết phục vụ như: thời gian xử lý thủ tục hành chính; thời gian thực hiện các cuộc kiểm tra; thời gian giải quyết khiếu nại; tham vấn DN về những thay đổi chính sách, pháp luật; thái độ và chất lượng phục vụ…

Tổng cục Hải quan cũng mong muốn DN thường xuyên cập nhật thông tin trên Cổng thông tin Tổng cục Hải quan, trang web Hải quan tỉnh, thành phố, chủ động tìm hiểu về chính sách pháp luật Hải quan. Chủ động hợp tác với cơ quan hải quan trong việc trao đổi thông tin phục vụ cho việc đánh giá tuân thủ đối với DN…

nguồn : Hải Quan Việt Nam