Điểm văn bản trên Cổng thông tin điện tử tuần 4 tháng 2/2017

0
606

cong-thong-tin-dien-tuMột số văn bản nổi bật về thu phí hải quan, thủ tục hải quan, cưỡng chế thuế, trị giá hải quan, hoàn thuế tự vệ thép…

Đối với việc thu phí hải quan theo Thông tư số 274/2016/TT-BTC, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1003/TCHQ-TXNK ngày 20/02/2017 để hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Cụ thể như sau: Tờ khai hải quan nhánh và tờ khai hải xuất nhập khẩu tại chỗ không thuộc đói tượng miễn thu phí, lệ phí theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 274/2016/TT-BTC phải nộp phí hải quan đăng ký tờ khai: 20.000 đồng/tờ khai. Tổng cục Hải quan đã nâng cấp hệ thống để ra thông báo phí hải quan đối với tờ khai nhánh và tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc áp dụng Quyết định số 3914/QĐ-BCT tại công văn số 1018/TCHQ-TXNK như sau: Trường hợp các công ty thuộc danh sách quy định tại Quyết định số 3914/QĐ-BCT ủy thác cho công ty khác nhập khẩu mặt hàng thép thuộc đối tượng chịu thuế tại Quyết định 2968/QĐ-BCT để sản xuất vật liệu hàn được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ và trừ lùi số lượng hàng hóa được miễn thuế tự vệ như các công ty thuộc danh sách quy định tại Quyết định 3914/QĐ-BCT.

Ngày 23/02/2017, Cục Giám sát quản lý (Tổng cục Hải quan) có công văn số 367/GSQL-GQ1 trả lời công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Quốc tế DV về địa điểm làm thủ tục hải quan như sau: Căn cứ Điều 22 Luật Hải quan thì địa điểm làm thủ tục hải quan đối với nguyên vật liệu phục vụ mục đích sản xuất sản phẩm cơ khí bán ra thị trường trong nước thì công ty được lựa chọn làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận đơn, hợp đồng vận chuyển hoặc chi cục hải quan nơi doanh nghiệp có cơ sở sản xuất.

Vướng mắc về trị giá hải quan, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 578/TXNK-TCHQ ngày 23/02/2017 để trả lời Ban Quản lý dự án phần mềm thiết kế mẫu tiền của Cục Phát hành và Kho quỹ.

Theo đó, tại điểm b khoản Điều 6 Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định trị giá hàng hóa nhập khẩu bao gồm cả trị giá phần mềm và chi phí để ghi hoặc cài đặt phần mềm vào hàng hóa nhập khẩu nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại các tiết b.1, b.2 và b.3 khoản 4 Điều 6.

Tổng cục Hải quan đề nghị Ban Quản lý dự án phần mềm thiết kế mẫu tiền của Cục Phát hành và Kho quỹ căn cứ vào hồ sơ thực tế nhập khẩu và đối chiếu với các quy định để khai báo và tính thuế theo đúng quy định.

Liên quan đến số liệu sử dụng thực hiện báo cáo quyết toán, Tổng cục Hải quan đã công văn số 392/GSQL-GQ2 ngày 24/02/2017 trả lời công ty TNHH Mascot Việt Nam, căn cứ điểm a.2 khoản 3 Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì việc sử dụng số liệu để thực hiện báo cáo quyết toán trên hệ thống khai báo Hải quan điện tử E-cus của công ty được sử dụng số liệu tại tài khoản ngoài bảng hoặc trên Hệ thống kiểm soát nội bộ để thực báo cáo quyết toán.

Công ty TNHH Hafele Việt Nam đề nghị Tổng cục Hải quan tiếp tục hướng dẫn thủ tục hải quan liên quan đến hóa đơn trong bộ hồ sơ hải quan và hợp đồng mua bán hàng hóa khi thực hiện thủ tục hải quan đối với trường hợp công ty nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài để bán lại cho bên mua với điểm giao nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam, Tổng cục Hải quan đã trả lời bằng công văn số 399/GSQL-GQ1 ngày 27/02/2017 như sau:

Về hóa đơn trong bộ hồ sơ hải quan: Cơ quan hải quan chấp nhận hóa đơn do người bán tại Việt Nam (trường hợp này là Công ty TNHH Hafele Việt  Nam) phát hành cho chủ hàng để thực hiện thủ tục hải quan.

Về hợp đồng mua bán hàng hóa: Cơ quan hải quan không yêu cầu xuất trình hợp đồng mua bán trong hồ sơ hải quan, tuy nhiên để đảm bảo hàng hóa được chuyển giao quyền sở hữu cho bên mua trước khi thực hiện thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và thông tin khai báo đúng như trình bày của Công ty tránh trường hợp nhầm lẫn với loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ thì công ty phải thực hiện theo quy định tại tiết đ khoản 2 Điều 18 và tiết b khoản 1 Điều 24 Luật Hải quan.

Đối với vướng mắc về hoàn thuế tự vệ thép: Trường hợp công ty cổ phần que hàn Việt Đức không nhập khẩu trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu mà mua lại của công ty thương mại trong nước thì không đủ điều kiện để được miễn thuế, theo đó cơ quan hải quan không đủ cơ sở để hoàn thuế tự vệ như đề nghị của công ty.

Đây là nội dung trả lời của Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) tại công văn số 631/TXNK-CST ngày 27/02/2017.

nguồn : Hải Quan Việt Nam