Điều chỉnh mã hàng thuộc Danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng

0
509

Vừa qua, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 5051/QĐ-BCT về việc điều chỉnh một số mã số HS thuộc Danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương đã được công bố tại Quyết định số 3648/QĐ-BCT ngày 08/9/2016.

Theo đó, một số mã hàng tại Quyết định số 3648/QĐ-BCT được điều chỉnh theo mã hàng tại Quyết định số 5051/QĐ-BCT. Cụ thể:

 *Đối với mặt hàng sữa:

 – HS 0401.40.20: — “Loại khác” được điều chỉnh thành HS 0401.40.90.

 -HS 0402.10.41:—“Loại khác” được điều chỉnh thành HS 0402.10.49.

 -HS 0402.10.91:—“Loại khác”được điều chỉnh thành HS 0402.10.99.

 -HS 0402.29.30:—“Loại khác” được điều chỉnh thành HS 0402.29.90.

 -HS 0402.91.00: –“Loại khác” được điều chỉnh thành HS 0402.99.00.

 *Đối với mặt hàng dầu thực vật:

 – HS 1511.90.90:—“Loại khác” được điều chỉnh thành HS 1511.90.99.

 * Đối với mặt hàng tiền chất thuốc nổ:

 – HS 3102.30.22: “Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương” được điều chỉnh thành HS 3102.30.00.

 Quyết định số 5051/QĐ-BCT có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2016 và là một phần không thể tách rời Quyết định số 3648/QĐ-BCT ngày 08/9/2016 của Bộ Công Thương.

nguồn : Hải Quan Việt Nam