Hải quan Quảng Ninh tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh

0
598

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2017 về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”.

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Quảng Ninh.
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Quảng Ninh.

Kế hoạch được ban hành với mục đích xây dựng đội ngũ công chức, người lao động Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh có kỷ luật, kỷ cương, nếp sống văn hóa văn minh. Xây dựng lực lượng Hải quan chuyên nghiệp, chuyên sâu, trong sạch vững mạnh. Đồng thời tạo sự chuyển biến thực chất, rõ nét, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và bảo đảm minh bạch, tuân thủ trong thực thi pháp luật hải quan.

Từ đó, góp phần nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp sở, ngành của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh; xây dựng hình ảnh, uy tín của lực lượng Hải quan Quảng Ninh nói riêng, đội ngũ công chức, viên chức tại cơ quan hành chính, công vụ nói chung theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để hiện thực hóa các nhiệm vụ. Cụ thể, 2 nhiệm vụ chính gồm: Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh.

Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, Hải quan Quảng Ninh chú trọng tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản, quy định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành và Tỉnh vầ kỷ luật, kỷ cương hành chính. Việc tuyên truyền được triển khai thực hiện dưới các hình thức phong phú, đa dạng qua Website của đơn vị và qua các phương tiện thông tin, báo, đài địa phương, trung ương…

Hải quan Quảng Ninh cũng tập trung cải tiến lề lối làm việc bằng các việc làm cụ thể như: Xây dựng, ban hành Quy chế làm việc, Quy chế văn hóa công sở; tổ chức cho công chức, người lao động ký cam kết thực hiện quy định, quy chế liên quan kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ…; rà soát, kiện toàn Tổ kỷ luật kỷ cương…

Đồng thời, nâng cao năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp của công chức Hải quan; nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ và công tác điều hành của lãnh đạo các cấp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, công tác phòng chống tham nhũng, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Bên cạnh đó, để xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, Hải quan Quảng Ninh xây dựng “cơ quan văn hóa” và trụ sở làm việc văn minh, hiện đại. Xây dựng các tiêu chí về trụ sở làm việc đảm bảo công sở khoa học, sạch sẽ, hiện đại, an ninh, an toàn.

Đặc biệt, với cán bộ, trong thực thi công vụ cần giữ vững nguyên tắc “Bảo vệ lợi ích, chủ quyền quốc gia”; nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, bản lĩnh vững vàng, động cơ trong sáng; thuận lợi, tận tụy, chính xác, khoa học, sang tạo và kỷ luật, kỷ cương, coi doanh nghiệp là đối tác, không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực…

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã phân công nhiệm vụ cụ thể tới công chức, người lao động, các phòng, ban và các đơn vị thuộc, trực thuộc, các tổ chức đoàn thể thực hiện hiệu quả kế hoạch đã đề ra.

nguồn : Hải Quan Việt Nam