Hoạt động của Khối thi đua 7 – Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

0
483

Khối thi đua 7 – Ủy ban Kiểm tra Thành ủy  đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất vào ngày 15/3/2017. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng nghiệp vụ 3, nghiệp vụ 5 và đồng chí Bùi Công Trừng – Phó Bí thư Đảng ủy Bưu điện thành phố đã tham dự cuộc họp và đóng góp ý kiến với Hội nghị. Theo phân công của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Khối thi đua 7 có 5 đơn vị gồm: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bưu điện thành phố là Khối trưởng; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viễn thông thành phố là Khối phó; 03 thành viên còn lại là Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Quốc gia thành phố, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực thành phố, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục Hải quan thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Trung – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bưu điện thành phố – Khối trưởng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thống nhất thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối; Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước Ngành Kiểm tra Đảng của Khối; Ký kết nội dung giao ước thi đua Ngành Kiểm tra Đảng của Khối Ngành Kiểm tra Đảng của Khối. Kế hoạch thi đua của Khối đã xác định rõ mục đích, yêu cầu; đối tượng; nội dung; tiến độ thực hiện. Theo đó các đơn vị thành viên thống nhất cao việc cần chủ động trong công tác tham mưu cho Ban Thường vụ triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố các và kỷ luật Đảng, xây dựng chương trình kiểm tra giám sát với trọng tâm là kiểm tra, giám sát vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ùy, tổ chức Đảng và người đứng đầu; đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc; tiếp tục đổi mới, tăng cường nâng cao hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm nhằm ngăn chặn có hiệu quả các sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí; việc chấp hành những điều đảng viên không được làm; việc thực hiện một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định 55 của Bộ Chính trị ngày 19/12/2016; xem xét xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Hội nghị đã thống nhất cao việc tổ chức sinh hoạt các chuyên đề, hoạt động về nguồn nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và sự hiểu biết, gắn kết giữa các thành viên trong khối.

Các thành viên khối thi đua 7 đã ký kết giao ước thi đua năm 2017 với đa số đơn vị đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu xuất sắc.

                                                                                   Võ Minh Tuấn – Hải Quan Hồ Chí Minh