Hướng dẫn kê khai mục lục ngân sách đối với tiền chậm nộp thuế của hàng hóa xuất nhập khẩu.

0
530

Ngày 15/11/2016 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 300/2016/TT-BTC “Quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước”, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Theo đó, Mục lục Ngân sách đối với tiền chậm nộp thuế hàng hóa xuất nhập khẩu  thay đổi như sau:

–  Điều 1, Khoản 4, Điểm d): Hủy bỏ Tiểu muc 4912: “Tiền chậm nộp do ngành Hải quan quản lý”

–  Điều 1, Khoản 6, phụ lục 3: Bổ sung một số tiểu mục đối với tiền  chậm nộp thuế liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu như sau.

 

Mục

4900

Các khoản thu khác

Tiểu mục 4928Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa nhập khẩu
  4932Tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đăc biệt hàng nhập khẩu
  4935Tiền chậm nộp thuế xuất khẩu
  4936Tiền chậm nộp thuế nhập khẩu
  4937Tiền chậm nộp thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu
  4945Tiền chậm nộp các khoản khác theo qui định của pháp luật do ngành hải quan quản lý

 

Từ ngày 01/01/2017 người nộp thuế kê khai mục lục Ngân sách nhà nước đối với tiền chậm nộp phải theo đúng qui định tại Khoản 6 Điều 1 nêu trên./.

nguồn : haiquan.hochiminhcity.gov.vn