Kim ngạch XNK của cả nước tăng hơn 17,1 tỷ USD

0
579

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tính đến hết 11 tháng năm 2016, tổng kim ngạch XNK của cả nước đạt hơn 316,9 tỷ USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước;trong đó, xuất khẩu đạt hơn 159,94 tỷ USD, tăng 7,8%, tương ứng tăng hơn 11,61 tỷ USD và nhập khẩu đạt hơn 156,96 tỷ USD, tăng 3,7%, tương ứng tăng gần 5,64 tỷ USD.

Cán cân thương mại hàng hóa cả nước tháng 11-2016 thâm hụt 243 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại 11 tháng/2016 lên 2,98 tỷ USD.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 11-2016 của cả nước đạt gần 32,51 tỷ USD, tăng 4% tương ứng tăng hơn 1,26 tỷ USD so với tháng trước;trong đó, xuất khẩu đạt hơn 16,13 tỷ USD, tăng 4,7%, tương ứng tăng 731 triệu USD;  nhập khẩu đạt gần 16,38 tỷ USD, tăng 3,3% tương ứng tăng 529 triệu USD.

Kim ngạch xuất nhập khẩu của khu vực FDI trong tháng 11-2016 đạt kim ngạch gần 21,09 tỷ USD, tăng 2,8%, tương ứng tăng 580 triệu USD so với tháng trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 11,6 tỷ USD, tăng 5,6%  (tương ứng tăng 614 triệu USD); kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 9,48 tỷ USD, giảm 0,4% (tương ứng giảm 33 triệu USD).

Tính đến hết 11 tháng/2016 xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt hơn 205,2 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2015, tương ứng tăng hơn 14,1 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu là hơn 112,45 tỷ USD, tăng 10,8%, tương ứng tăng hơn 10,93 tỷ USD. Kim ngạch nhập khẩu là hơn 92,75 tỷ USD, tăng 3,5%, tương ứng tăng gần 3,17 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 11/2016 thặng dư hơn 2,12 tỷ USD, đưa mức thặng dư của khối này trong 11 tháng/2016 lên hơn 19,7 tỷ USD

Về xuất khẩu, tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 11-2016 đạt  hơn 8,51 tỷ USD, tăng 11,6% (tương ứng tăng 886 triệu USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 11-2016.

Kim ngạch xuất khẩu kỳ 2 tháng 11 tăng so với kỳ 1 tháng 11-2016 chủ yếu do tăng/giảm ở một số nhóm hàng sau: dầu thô tăng 100,5%, tương ứng tăng 81 triệu USD; giầy dép các loại tăng 14,6%, tương ứng tăng 83 triệu USD; hàng dệt may tăng 13,9%, tương ứng tăng 123 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện tăng 15,1%, tương ứng tăng 230 triệu USD. Ở chiều ngược lại, máy ảnh, máy quay phim và linh kiện giảm 2,7%, tương ứng giảm 4 triệu USD; Clanke và xi măng giảm 17,3%, tương ứng giảm 4 triệu USD; hạt tiêu giảm 16,1%, tương ứng giảm 6 triệu USD; gạo giảm 18,9%, tương ứng giảm 15 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 5,8%, tương ứng giảm 57 triệu USD; …

Như vậy, tính đến hết tháng 11-2016, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 159,94 tỷ USD, tăng 7,8% tương ứng tăng hơn 11,61  tỷ USD  so với cùng kỳ năm 2015.

Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 11-2016 đạt gần 6,09 tỷ USD, tăng 10,2%  tương ứng tăng 565 triệu USD so với kỳ 1 tháng 11/2016. Qua đó, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 11 tháng năm 2016 của nhóm các doanh nghiệp này lên hơn 112,45 tỷ USD, tăng 10,8%  tương ứng tăng gần 10,94 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước và chiếm 70,3% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 11-2016 đạt gần 8,24 tỷ USD, tăng nhẹ 0,5% (tương ứng tăng 41 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 11-2016.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 11-2016 tăng so với kỳ 1 tháng 11-2016 chủ yếu do tăng/giảm ở một số nhóm hàng sau: than đá tăng 30,3%, tương ứng tăng 12 triệu USD; phân bón các loại tăng 50,7%, tương ứng tăng 19 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 41,5%, tương ứng tăng 53 triệu USD; xăng dầu các loại tăng 30,8%, tương ứng tăng 66 triệu USD; phương tiện vận tải khác và phụ tùng tăng 4,5 lần tương ứng tăng 159 triệu USD; …Trong khi đó, chất dẻo nguyên liệu giảm 10,1%, tương ứng giảm 34 triệu USD, ngô giảm 43%, tương ứng giảm 39 triệu USD; sắt thép các loại giảm 13,6%, tương ứng giảm 52 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 4,9%, tương ứng giảm 64 triệu USD; ….

Như vậy, tính đến hết tháng 11-2016, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt hơn 156,96 tỷ USD, tăng 3,7% (tương ứng tăng gần 5,64 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Trị giá nhập khẩu hàn​g hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 2 tháng 11 đạt hơn 4,64 tỷ USD, giảm 4,5%  tương ứng giảm 221 triệu USD  so với kỳ 1 tháng 11-2016, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đến hết tháng 11-2016 đạt hơn 92,75 tỷ USD, tăng 3,52% tương ứng tăng gần 3,17 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm 59,1% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam.

T.H