Mời thầu: Thuê diện tích làm việc cho Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Quốc tế Cam Ranh

0
625

SANBAYCAMRANH_MS_XT_0001

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.

 – Tên gói thầu: Thuê diện tích làm việc cho Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Quốc tế Cam Ranh.
 – Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.
 – Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 – Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 – Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 phút, ngày 29/7/2016 đến trước thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính).
 – Địa chỉ phát hành HSMT: Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa (Địa ch: 40A Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Đin thoi: 0583.590 166; Fax 0583.590 181)
 – Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).
 – Địa chỉ nhận HSĐX: Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa (Địa ch: 40A Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Đin thoi: 0583.590 166).
 – Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 12/8/2016.
 – Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30 phút ngày 12/8/2016
 – Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng), hình thức bảo đảm bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc nộp tiền mặt hoặc tổ chức tín dụng.
 HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 10 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 12/8/2016, tại Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa (Địa ch: 40A Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Đin thoi: 0583.590 166).
Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.
nguồn: customs.gov.vn