Năm 2017: Đấu giá 89.500 tấn đường nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan

0
535

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BCT quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017.

đường nhập khẩuTheo quy định tại Thông tư lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường đấu giá (Mã HS 1701) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2017 là 89.500 tấn.

Các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện; các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2017 tham gia đấu giá theo các nguyên tắc quy định tại Thông tư này.

Bộ Công Thương thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017. Chủ tịch Hội đồng đấu giá ban hành Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017.

Việc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 được thực hiện thông qua Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản thực hiện theo quy định về pháp luật bán đấu giá phù hợp với tính chất tài sản bán đấu giá.

Sau khi có báo cáo kết quả đấu giá của hội đồng đấu giá, Bộ Công Thương có văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá.

Khi làm thủ tục nhập khẩu đường, ngoài việc thực hiện các quy định hiện hành, thương nhân xuất trình văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường của Bộ Công Thương với Chi cục Hải quan cửa khẩu. 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05/6/2017 đến ngày 31/12/2017.

nguồn : Hải Quan Việt Nam