Ngành Hải quan ban hành kế hoạch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng

0
573

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 05-KH/BCSĐ ngày 29/11/2016 của Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Tài chính về việc thực hiện kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương chuyên đề công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan.

 

Kế hoạch ban hành nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng Hải quan các cấp, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, tăng cường kỷ cương pháp luật.

Theo đó, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng hải quan các cấp có trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác phòng chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, bố trí thời gian thỏa đáng để lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức về công tác phòng chống tham nhũng; thực hiện đầy đủ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng theo quy định và theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực hải quan, đảm bảo đúng tiến độ, đầy đủ, rõ ràng nhằm hạn chế việc lợi dụng những kẽ hở của cơ chế, chính sách, làm thất thu ngân sách nhà nước; khắc phục ngay tình trạng ban hành văn bản hướng dẫn, giải thích chưa đúng văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng và công khai, minh bạch công tác hướng dẫn, giải thích, trả lời phản ánh, kiến nghị về chính sách, chế độ của cơ quan hải quan các cấp; phân công, phân cấp, cụ thể, rõ ràng để hướng dẫn, giải thích về chế độ, chính sách.

Đồng thời, trong kế hoạch Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa trong lĩnh vực hải quan; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy trình, thủ tục quản lý và hệ thống khai báo hải quan; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quản lý hải quan.

Một trong những nội dung quan trọng được nêu trong kế hoạch là phải xử lý nghiêm, đúng quy định đối với một số trường hợp tập thể, cá nhân công chức hải quan có khuyết điểm, vi phạm; thực hiện nghiêm túc kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm, khuyết điểm. Đối với những đối tượng người nộp thuế và cả cán bộ hải quan vi phạm pháp luật về hải quan, phải xem xét, đánh giá mức độ vi phạm để chuyển sang các cơ quan điều tra để xử lý hình sự khi có đủ căn cứ.

Đặc biệt, thực hiện xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình trực tiếp lãnh đạo, quản lý; tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan hải quan với các cơ quan công an trong xử lý hành vi vi phạm, tham nhũng để có biện pháp xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài.

Ngoài ra, phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về kê khai tài sản, thu nhập; phải xác minh, làm rõ, xử lý kịp thời đối với những cán bộ, công chức có hành vi liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ, công chức, có cơ chế kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; kịp thời uốn nắn, khắc phục tình trạng một số cán bộ công chức hải quan vi phạm quy trình nghiệp vụ, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp phải xử lý kỷ luật nghiêm minh.

Tại kế hoạch, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước được giao, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện mua sắm trang thiết bị, xây dựng trụ sở làm việc theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức; song song đó, tăng cường công tác quản lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phải thực hiện đúng quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáọ được ban hành; nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra nội bộ để kịp thời tự phát hiện hành vi tham nhũng trong nội bộ.

Nam Hà – Hải Quan Hồ Chí Minh