Ngành Hải quan triển khai mạnh mẽ cải cách hành chính và hiện đại hóa

0
572

Cải cách hành chính và hiện đại hóa hải quan là một trong những nhiệm vụ chiến lược được Tổng cục Hải quan hết sức quan tâm và nỗ lực thực hiện trong những năm gần đây.

Năm 2016, toàn ngành Hải quan đã nỗ lực và chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ. Các giải pháp được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ thông qua các chương trình, kế hoạch hành động đã được cơ quan hải quan triển khai quyết liệt. Qua đó góp phần tích cực cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, qua đó tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Hoàn thành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính, riêng từ cuối năm 2015 đến nay đã rà soát bãi bỏ 88 thủ tục hành chính; thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với 34/34 đơn vị hải quan; hoàn thành triển khai việc thanh toán điện tử tự động qua hệ thống VNACCS/VCIS tại các Cục Hải quan trên phạm vi toàn quốc.

Việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) bước đầu đã thực sự mang lại những hiệu quả to lớn trong công tác cải cách hành chính. Thông qua NSW, doanh nghiệp không còn phải trực tiếp làm việc với từng cơ quan nhà nước để hoàn thành các thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí chuẩn bị hồ sơ, giảm thời gian thông quan. Đồng thời tăng cường sự chính xác, độ tin cậy của thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

thu tuc hanh chinh HQ

Tính đến hết tháng 12/2016, có 10/14 Bộ chuyên ngành đã kết nối NSW với 36 thủ tục, xử lý 236.000 bộ hồ sơ hành chính, với hơn 8,7 nghìn doanh nghiệp.

Từ tháng 9/2015, NSW của Việt Nam đã kết nối kỹ thuật thành công với 04 nước ASEAN để trao đổi Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D cho hàng hóa xuất khẩu; sẵn sàng để chính thức kết nối khi Nghị định thư pháp lý về Cơ chế một cửa Asean có hiệu lực; 6/10 nước đã phê duyệt Nghị định thư về khung pháp lý thực hiện Cơ chế một cửa Asean.

Về ứng dụng công nghệ thông tin và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong năm 2016, Tổng cục Hải quan đã triển khai 46 dịch vụ công trực tuyến, nâng số dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 lên 119/168 thủ tục hành chính, chiếm 71%, trong đó 114 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 4, chiếm gần 68%.

Tổng cục Hải quan tập trung tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng các quy trình nghiệp vụ và hệ thống công nghệ thông tin hiện tại, từ đó đưa ra giải pháp, phương án hoàn thiện quy trình, quy định và các yêu cầu bài toán tổng thể… để xây dựng hệ thống CNTT đồng bộ, thống nhất nhằm tăng cường mức độ tự động hóa, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý hải quan.

Hiện đại hóa trang thiết bị kiểm tra, giám sát hải quan cũng được chú trọng, tạo công cụ giúp tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát hải quan, giảm thiểu nhân lực và có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công tác cải cách hiện đại hóa hải quan. Tỷ lệ phát hiện vi phạm đã gia tăng đáng kể, tăng 0,5% đối với hàng xuất khẩu và tăng 13,89% đối với hàng nhập khẩu so với năm 2015.

Trong năm 2016, hệ thống trang thiết bị giám sát đã thực hiện 43.852 tờ khai phân luồng được chỉ định soi chiếu, gần 60.000 container thực tế được soi chiếu bằng máy soi; 3.519 container được kiểm tra thực tế thủ công, phát hiện 37 trường hợp vi phạm đối với hàng xuất khẩu, 527 trường hợp vi phạm đối với hàng nhập khẩu.

Những nỗ lực cải cách hành chính và hiện đại hóa hải quan đã góp phần cắt giảm chi phí và thời gian thực hiện các thủ tục hành chính được cộng đồng doanh nghiệp, người dân và nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá cao.

nguồn : Hải Quan Việt Nam