Phải đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành.

0
681

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trong buồi làm việc với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về tình hình thực hiện quản lý và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại TP.HCM vào ngày 18/8/2016

vu-duc-dam-2016-08-22 13-52-16.456Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với Cục Hải quan TP.HCM ngày 18/8/2016

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu Tư, Tài chính, Công thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng cục Hải quan, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, đại diện lãnh đạo của 03 Hiệp hội doanh nghiệp, 07 doanh nghiệp và 12 cơ quan kiểm tra chuyên ngành tại TP.HCM.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và những giải pháp, kiến nghị; đồng thời nghe ý kiến phát biểu của đại diện các Bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của ngành Hải quan trong việc cải cách thủ tục hành chính khá toàn diện, tạo được chuyển biến rõ rệt đối với thủ tục hải quan.

Chính phủ hoan nghênh ngành Hải quan đã thực hiện việc rà soát toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành và đã đưa ra được danh mục các văn bản cụ thể mà các Bộ cần phải điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tế cam kết hội nhập sâu kinh tế thế giới. Chính phủ đặc biệt ghi nhận và biểu dương những việc mà Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh bằng nỗ lực tự thân đã thực hiện được trong thời gian qua để góp phần thực hiện có hiệu quả, hiệu lực Quyết định số 2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.

Phó Thủ tướng nhắc nhở các Bộ quản lý Nhà nước về kiểm tra chuyên ngành phải điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi những quy định pháp luật về kiểm tra chuyên ngành theo thông lệ quốc tế, công nhận kết quả kiểm tra của các nước có ký kết Hiệp ước công nhận lẫn nhau với Việt Nam để thay đổi căn bản phương thức kiểm tra chuyên ngành theo tinh thần của Nghị quyết 19-2016/NQ-CP của Chính phủ và Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khấu, nhập khẩu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 2026/QĐ-TTg.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, để  tỷ lệ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành còn 15% vào cuối năm 2016 như mục tiêu của Nghị quyết 19-2016/NQ-CP, các Bộ cần khẩn trương rà soát lại danh mục hàng hóa, sản phẩm thuộc mình quản lý, dự thảo Thông tư công bố danh mục hàng hóa, sản phẩm thật sự cần thiết phải kiểm tra chuyên ngành tại thời điểm trước khi thông quan, trao đổi với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để thống nhất trước khi ban hành, nhằm giảm thiếu tối đa việc kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng đã yêu cầu các Bộ đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để tạo sự cạnh tranh lành mạnh và làm động lực phát triển cho hoạt động này. Theo đó, Bộ Tài chính đầu tư mạnh cho Tổng cục Hải quan để cơ quan Hải quan có thể tham gia hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi được Chính phủ hoặc các Bộ chỉ định.

Đồng thời, các Bộ, Ngành cần phải đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành, kết nối với cổng thông tin một cửa quốc gia để sử dụng dữ liệu điện tử thay cho văn bản giấy.

Đối với các Hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp, Thủ tướng yêu cầu cần chủ động kiến nghị thật cụ thể với các cơ quan chức năng có thấm quyền những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi, hủy bỏ trong các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đồng thời mạnh dạn tham gia phản biện với các cơ quan của Chính phủ khi xây dựng chính sách, thể chế.

Riêng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiếp tục có kế hoạch tổ chức khảo sát, lắng nghe ý kiến phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp, các đơn vị thực hiện ở cơ sở để tập họp báo cáo và kiến nghị Chính phủ có những giải pháp kịp thời và phù hợp với tình hình hội nhập kinh tế quốc tế sâu, rộng của nước ta hiện nay.

Phó Thủ tướng  giao Văn phòng Chính phủ tập hợp kiến nghị điều chỉnh khoản 1b Điều 38 Luật An toàn thực phẩm và khoản 4 Điều 34 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa để đề xuất với Chính phủ đưa vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật hiện hành trình Quốc hội trong kỳ họp thứ 2 của Quốc Hội khóa XIV sắp tới, nhằm làm cơ sở pháp lý cho việc áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro, áp dụng chế độ công nhận lẫn nhau theo thỏa thuận; công nhận chất lượng của những nhãn hiệu, nhà sản xuất nổi tiếng, chuyển thời điểm kiểm tra hàng hóa trong giai đoạn thông quan sang giai đoạn sau thông quan trong kiểm tra chuyên ngành đôi với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đồng thời đảm bảo yêu cầu bảo vệ người tiêu dùng trong nước.

Đồng thời, Văn phòng Chính phủ chủ trì phối hợp với các Bộ có liên quan rà soát lại những nội dung còn bất cập về kiếm tra chuyên ngành đối với hàng hỏa xuất khẩu, nhập khấu trong các Nghị định 132/2008/NĐ-CP và 38/2012/NĐ-CP để trình Chính phủ điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

Nguồn: haiquan.hochiminhcity.gov.vn