Quyết định về việc giao thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại địa điểm làm thủ tục hải quan cảng Cát Lái mở rộng.

0
835

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại địa điểm làm thủ tục hải quan cảng Cát Lái mở rộng

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2534/QĐ-BTC ngày 30/9/2014 của Bộ Tài chính quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-TCHQ ngày 09/6/2010 của Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giám sát quản lý về hải quan, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại địa điểm làm thủ tục hải quan cảng Cát Lái mở rộng (Cảng Tân Cảng Phú Hữu) của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tại Phường Phú Hữu, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 căn cứ tình hình, khối lượng công việc, biên chế hiện có của Chi cục để sắp xếp, phân công nhiệm vụ cho Đội công tác và bố trí cán bộ, công chức thực hiện theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1405/QĐ-HQHCM ngày 24/10/2014 của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Giám sát quản lý về hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Cảng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

[gview file=”https://khanhhalogistics.com/wp-content/uploads/3247-QD-HQHCM.tif”]

nguồn : hochiminhcity.gov.vn