Tạo chuyển biến căn bản trong việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

0
545

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Phiên họp thứ nhất của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại.

Theo đó, từ nay đến năm 2018, yêu cầu, mục tiêu đặt ra là phải tạo chuyển biến căn bản việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ, ngành cần chủ động triển khai các giải pháp, nhiệm vụ đề ra tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 2016 – 2020.

Trong đó cần tập trung triển khai ban hành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể và tổ chức triển khai kế hoạch, các nhiệm vụ thuộc phạm vi Bộ, ngành phụ trách, với lộ trình, bước đi cụ thể gửi về Cơ quan thường trực trong tháng 1/2017; tổ chức triển khai mở rộng các thủ tục hành chính đã chính thức kết nối Cơ chế một cửa quốc gia.

Đồng thời tiếp tục rà soát các văn bản pháp lý về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, đặc biệt là 73 nhóm tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ để sửa đổi theo hướng đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; tiến hành thực hiện xã hội hóa một số khâu, thủ tục kiểm tra chuyên ngành; nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối với các Bộ liên quan trong quý I/2017, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan đề xuất phương án tổng thể về đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại theo hướng thống nhất trong một hệ thống. Phối hợp với Cổng thông tin điện tử Chính phủ nghiên cứu, xây dựng giải pháp công nghệ đảm bảo sự tương tác giữa Cổng thông tin một cửa quốc gia với Cổng thông tin dịch vụ công của Chính phủ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính trình phương án thuê dịch vụ để triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại; đề xuất sửa đổi quy định về thí điểm thuê dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin để áp dụng cho việc phát triển hệ thống công nghệ thông tin một cửa quốc gia, nhất là thuê dịch vụ về hạ tầng, hệ thống dự phòng, phương án đảm bảo an ninh, an toàn và khả năng sẵn sàng cho toàn bộ hệ thống.

Bộ Tài chính thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại, trước mắt Cơ quan thường trực có kế hoạch để Ủy ban chỉ đạo 1899 đối thoại với doanh nghiệp năm 2017; xây dựng cẩm nang về Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại để tuyên truyền rộng rãi trong xã hội.

Bộ Tài chính phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam có chuyên mục về vấn đề này; phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam triển khai các hoạt động đào tạo, truyền thông tới cộng đồng doanh nghiệp.

nguồn : Hải Quan Việt Nam