Tập trung cao độ triển khai thành công công tác đối ngoại Hải quan

0
522

doi ngoai

Đó là một trong những nội dung trong phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm 2017 của Vụ Hợp tác quốc tế – Tổng cục Hải quan.

Hưởng ứng chương trình phát động phong trào thi đua trong ngành Hải quan năm 2017 của Tổng cục Hải quan, Vụ Hợp tác quốc tế đã phát động phong trào thi đua năm nay với mục tiêu “Kỷ cương – Đồng tâm – Hành động xây dựng Hải quan Việt Nam phát triển” trong toàn đơn vị.

Một là, phấn đấu nâng cao hiệu quả thực tế trong quan hệ hợp tác với hải quan các nước láng giềng, các nước trong khu vực và các nước công nghiệp phát triển có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn đối với nước ta để giải quyết những vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại và đầu tư.

Tranh thủ và khai thác có hiệu quả hỗ trợ của Hải quan Nhật Bản, Hải quan Mỹ, Hải quan Pháp, Hải quan Hàn Quốc và một số tổ chức quốc tế như ADB, WB, WTO phục vụ cho công tác hiện đại hoá hải quan.

Mở rộng quan hệ với hải quan một số nước truyền thống; duy trì và đẩy mạnh  quan hệ với các nước láng giềng hoặc các đối tác hỗ trợ thương mại, ngoại giao.

Xúc tiến việc đàm phán ký kết các các hiệp định hợp tác hải quan giữa Việt Nam với các quốc gia khác tạo hành lang pháp lý cho việc hợp tác phối hợp trong công tác điều tra, chống buôn lậu, chống tội phạm ma tuý, tội phạm xuyên quốc gia.

Tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế trong khuôn khổ hợp tác đa phương với WCO, ASEAN, APEC, ASEM, GMS…thực hiện đầy đủ, đúng lộ trình các cam kết quốc tế.

Hai là, tổ chức thành công, chu đáo Hội nghị APEC – 2017 tại Việt Nam, SCCP 1 tổ chức vào tháng  2/2017, và SCCP 2 tổ chức vào tháng 8/2017.

Ba là, tập trung cao độ các nguồn lực trí tuệ, công sức của toàn Vụ triển khai thành công công tác đối ngoại của ngành góp phần vào công cuộc cải cách hiện đại hóa hải quan.

Bốn là, thực hiện tốt các công việc được giao và đảm bảo hiệu quả công việc cao; cam kết 95% công việc theo kế hoạch, đúng thời hạn, không bỏ sót việc được phân công.

Năm là, phấn đấu 100% CBCC hoàn thành tốt nhiệm vụ, 85 % CBCC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (trong đó có 15% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở).

Sáu là, phấn đấu 100% CBCC không đi muộn, về sớm không có lý do chính đáng. Không sử dụng thời gian làm việc riêng. Thực hiện tốt quy định về mặc trang chế phục, về văn minh công sở.

Thực hiện tốt quy định thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, chấp hành tốt về công tác phòng chống cháy nổ.

Bảy là, phối hợp tốt, chặt chẽ, có hiệu quả với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Ngành, với cấp uỷ Đảng, các Đoàn thể trong đơn vị.

Tám là, tiếp tục thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực;

Chín là, tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên, theo đợt có chủ đề, nội dung thiết thực. Kiên quyết chống các hành vi tiêu cực, bệnh hình thức trong công tác thi đua khen thưởng.

Chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt làm nòng cốt cho các phong trào thi đua của đơn vị./.