Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia

0
499

Ngày 04/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1899/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (sau đây gọi tắt là Ủy ban chỉ đạo quốc gia).

ptt-hue-2016-10-15 13-59-36.782Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ (ngồi giữa) – Trường Ban chỉ đạo Cơ chế một cửa Asean

Ủy ban chỉ đạo quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia theo quy định của Hiệp định và Nghị định thư về xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa ASEAN; triển khai các giải pháp đồng bộ để tạo thuận lợi cho thương mại và giao lưu hàng hóa qua biên giới.

Đồng thời, Ủy ban chỉ đạo quốc gia có nhiệm vụ kiến nghị việc cử đại diện của Việt Nam tham gia Ban chỉ đạo của ASEAN, các Nhóm làm việc ASEAN về Cơ chế một cửa ASEAN và các Nhóm hoặc cơ cấu làm việc theo yêu cầu của việc triển khai các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, gia nhập có liên quan đến tạo thuận lợi cho thương mại và giao lưu hàng hóa qua biên giới; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và các giải pháp tạo thuận lợi cho thương mại và giao lưu hàng hóa qua biên giới.

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Trưởng ban Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và Phó Trưởng ban là Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Các uỷ viên thuộc Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng các Bộ: Công an, Công Thương, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Y tế, Nội vụ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Cơ quan thường trực của Ủy ban chỉ đạo quốc gia đặt tại Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Hà Nam – Hải Quan TPHCM