Thành lập Tổ theo dõi thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM

0
445

UBND TP.HCM vừa giao Chánh Văn phòng UBND TP.HCM làm Tổ trưởng Tổ Công tác của Chủ tịch UBND TP.HCM để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP.HCM giao.

Theo đó, Tổ Công tác sẽ tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND quận-huyện và các cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND TP.HCM, Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND TP.HCM; định kỳ hàng tháng báo cáo UBND TP.HCM về tình hình thực hiện các kết luận, chỉ đạo và kết quả kiểm tra các đơn vị.

Văn phòng UBND TP.HCM sẽ tổ chức quán triệt, tập huấn cho các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND quận-huyện về nội dung và triển khai thực hiện phần mềm quản lý văn bản chỉ đạo điều hành.

Tại Hội nghị gặp gỡ DN vào cuối tuần trước, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đề nghị Tổ công tác sẽ theo dõi các sở, ban ngành việc thực hiện giải quyết các vướng mắc của DN.

nguồn : Hải Quan Việt Nam