Thủ tục chuyển giao nguyên liệu nhập khẩu khi sáp nhập doanh nghiệp

0
520

(HQ Online)-Chuyển giao nguyên liệu nhập khẩu khi sáp nhập doanh nghiệp sẽ phải áp dụng chính sách thuế và thực hiện thủ tục hải quan như thế nào?

Thủ tục chuyển giao nguyên liệu nhập khẩu khi sáp nhập doanh nghiệp
Công chức Chi cục Hải quan Bắc Ninh  làm thủ tục cho doanh nghiệp

Nội dung này được Tổng cục Hải quan hướng dẫn đối với trường hợp chuyển nguyên liệu đã nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu của TNHH SHINTS TN sang Công ty TNHH Shints BVT khi nhận sáp nhập.

Theo đó, về chính sách thuế, căn cứ quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp,  Khoản 2 Điều 55 Luật Quản lý thuế, điểm a Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp nhận sáp nhập kế thừa nghĩa vụ, quyền lợi về thuế; các ưu đãi về thủ tục hải quan và thủ tục nộp thuế hàng nhập khẩu của doanh nghiệp bị sáp nhập.

Do đó, đối với trường hợp Công ty TNHH SHINTS TN (là Công ty bị sáp nhập) đã nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu và đã được miễn thuế theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ thì Công ty TNHH Shints BVT sau khi hoàn thành thủ tục nhận sáp nhập sẽ được hưởng chính sách miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu nêu trên nếu đáp ứng các điều kiện miễn thuế theo quy định. Trường hợp nộp thuế thì khi Công ty TNHH Shints BVT đưa số nguyên liệu, vật tư đã nhập khẩu vào sản xuất và xuất khẩu sản phẩm sẽ được hoàn thuế theo quy định tại Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP Chính phủ.

Về thủ tục chuyển giao nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu và thành phẩm của doanh nghiệp bị sáp nhập sang doanh nghiệp nhận sáp nhập, Tổng cục Hải quan hướng dẫn, căn cứ quy định tại Điều 59, Điều 60 Luật Hải quan, Điều 36 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, Công ty TNHH SHINTS TN (doanh nghiệp bị sáp nhập) liên hệ chi cục hải quan quản lý để thực hiện báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hóa xuất khẩu đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện sáp nhập và nộp cho cơ quan Hải quan chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày sáp nhập.

Sau khi hoàn thành thủ tục nhận sáp nhập, Công ty TNHH Shints BVT (doanh nghiệp nhận sáp nhập) có văn bản gửi chi cục hải quan nơi quản lý về việc nhận lại nguyên liệu, vật tư sản xuất xuất khẩu từ Công ty TNHH SHINTS TN, trong đó nêu rõ số lượng nguyên liệu, vật tư được chuyển giao và mục đích sử dụng; tổ chức theo dõi nguyên liệu, vật tư nêu trên theo đúng mục đích sử dụng và hoạch toán trên hệ thống số sách kế toán.

Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa những nguyên liệu, vật tư đã nhập khẩu thì công ty nhận sáp nhập thực hiện thủ tục hải quan theo Điều 21 về khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

N.Linh | theo baohaiquan.vn