Thủ tục hải quan nhập khẩu xe ô tô điện Tesla để triển lãm và quảng bá sản phẩm

0
611

Thủ tục hải quan nhập khẩu xe ô tô điện Tesla để triển lãm và quảng bá sản phẩm

Ngày 28/04/2017,  Cục Giám sát quản lý -Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 857/GSQL-GQ1,  hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan đối với việc nhập khẩu xe ô tô điện Tesla để triển lãm và quảng bá sản phẩm, với nội dung chính:

1.Về việc cấp phép nhập khẩu:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC, ngày 11/9/2015 của Bộ Tài chính thì trường hợp này không thuộc đối tượng cấp giấy phép nhập khẩu của cơ quan hải quan.

2. Về thủ tục hải quan:

Thủ tục hải quan đối với xe ô tô để phục vụ công tác triển lãm, trưng bày và giới thiệu sản phẩm thực hiện theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ.

Khi làm thủ tục đề nghị doanh nghiệp thông báo rõ về thời gian tạm nhập-tái xuất, địa điểm trưng bày triển lãm, quảng bá sản phẩm.

Các xe trên không được chuyển nhượng, lưu hành dưới bất kỳ hình thức nào. Tờ khai hải quan nhập khẩu lô hàng không có giá trị để đăng ký lưu hành xe.

3. Về chính sách mặt hàng:

Thực hiện theo các quy định của pháp luật đối với việc nhập khẩu xe ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi./.

     Lê Thanh Hải -Phó TP GSQL