Tiếp tục thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử

0
468

Theo Bộ Tài chính, hiện nay73/168 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Theo đó, trong năm 2016, ngành Hải quan cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3 cho 46 thủ tục hành chính.

Để đáp ứng mục tiêu của Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 24/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Bộ Tài chính yêu cầu trong năm 2017, các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3 cho 49 thủ tục hành chính còn lại.

Cùng với đó, Bộ Tài chính cũng yêu cầu ngành Hải quan tổ chức triển khai hệ thống thông tin để tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử, đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về giá trị pháp lý của chứng từ điện tử và chữ ký điện tử.

Đối với việc sử dụng chứng từ điện tử thuộc bộ hồ sơ thủ tục hành chính, Bộ Tài chính yêu cầu phải thực hiện theo nguyên tắc cơ quan hải quan sử dụng các chứng từ điện tử thuộc bộ hồ sơ thủ tục hành chính và các thông tin trên các hệ thống thông tin để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Trong trường hợp các chứng từ theo quy định phải xuất trình cho cơ quan hải quan và chứng từ theo quy định phải có xác nhận của cơ quan hải quan để trả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính thì cơ quan hải quan thông báo qua hệ thống thông tin để đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp bổ sung chứng từ giấy trước khi trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Ngoài ra, đối với trường hợp trong bộ hồ sơ thủ tục hành chính có chứng từ không thể chuyển đổi thành chứng từ điện tử thì cho phép đối tượng làm thủ tục gửi chứng từ giấy đến cơ quan hải quan, các chứng từ khác được gửi dưới dạng chứng từ điện tử. Sau khi tiếp nhận đầy đủ các chứng từ thuộc bộ hồ sơ thủ tục hành chính, cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra, xử lý theo quy định.

nguồn : haiquan.hochiminhcity.gov.vn