Tổng Cục Hải quan ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết 19

0
481

Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết đinh số 737/QĐ-TCHQ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Theo kế hoạch, lĩnh vực hải quan thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là: Tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) hải quan, rút ngắn quy trình xử lý, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước; giảm thời gian thực hiện TTHC, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan Hải quan; cải cách toàn diện quy định về quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa, dịch vụ XNK, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Trong đó, mục tiêu đầu tiên đặt ra là rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới còn 70 giờ đối với hàng hóa XK và 90 giờ đối với hàng hóa NK; cải thiện vị trí xếp hạng về thời gian thực hiện giao dịch thương mại qua biên giới theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới từ thứ hạng 93 phấn đấu đứng thứ hạng dưới 82.

Đồng thời, giảm thiểu giấy tờ, rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện các TTHC trong lĩnh vực XNK. Thay đổi căn bản phương thức quản lý, kiểm tra chuyên ngành (KTCN), thực hiện trên cơ sở nguyên tắc quản lý rủi ro, áp dụng rộng rãi thông lệ quốc tế; điện tử hoá thủ tục quản lý, KTCN; kết nối chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức quản lý, KTCN và với cơ quan Hải quan. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật hải quan tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người khai hải quan, người nộp thuế.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, mục tiêu đến năm 2020, thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới dưới 60 giờ đối với hàng hóa XK, 80 giờ đối với hàng hóa NK.

Kế hoạch nêu rõ nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống pháp luật hải quan. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền và ban hành theo thẩm quyền các văn bản sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy định chi tiết Luật Thuế XK, thuế NK; Luật Hải quan 2014. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) để thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN. Nâng cao hiệu quả công tác KTCN đối với hàng hóa XNK.

Trong đó, chủ động phối hợp với các bộ, ngành sửa đổi văn bản QPPL liên quan đến quản lý chuyên ngành trong lĩnh vực hải quan. Cụ thể, chủ động, phối hợp với các bộ, ngành đẩy nhanh việc sửa đổi hệ thống các văn bản QPPL về KTCN theo Quyết định 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động KTCN đối với hàng hoá XNK”. Xây dựng và ban hành đầy đủ danh mục các mặt hàng thuộc diện KTCN theo hướng thu hẹp diện KTCN, chi tiết mã số HS; ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hàng hóa thuộc đối tượng KTCN làm căn cứ để kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Đồng thời, đẩy mạnh, khuyến khích tổ chức đánh giá sự phù hợp tham gia thực hiện KTCN đối với hàng hóa XNK theo hướng xã hội hóa để bổ sung cơ sở kiểm tra, đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh mẽ của hoạt động XNK, tiết kiệm nguồn lực đầu tư của Nhà nước. Đổi mới phương pháp KTCN theo hướng tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, giảm chi phí, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa. Mở rộng thực hiện KTCN với các địa điểm kiểm tra tập trung tại cửa khẩu.

Bên cạnh đó, hoàn thiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN: Tổ chức thực hiện Kế hoạch tổng thể triển khai cơ chế một cửa giai đoạn 2016-2020; củng cố và triển khai mở rộng đối với các thủ tục đã tham gia Cơ chế một cửa quốc gia; triển khai mới các thủ tục của các bộ, ngành tham gia Cơ chế một cửa quốc gia; triển khai thanh toán điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia; triển khai sử dụng các chứng từ điện tử được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia khi thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan; triển khai mở rộng hệ thống e-Manifest đối với tất cả cảng biển và cảng hàng không trên toàn quốc và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN.

Việc hoàn thiện và nâng cao hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS cũng là một nhiệm vụ mà cơ quan Hải quan cần thực hiện tốt trong năm 2017. Theo đó, thực hiện kết nối, trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử về hàng hóa tại cảng nhằm giảm thiểu hồ sơ giấy tờ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hàng hóa, container tại các cảng biển.

Công chức hải quan quản lý hàng đầu tư hướng dẫn thủ tục cho DN. Ảnh: T.H

Phối hợp với các ngân hàng thương mại mở rộng thanh toán điện tử theo Thông tư số 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nhập tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hoá XNK, quá cảnh và phương tiện XNC, quá cảnh. Xây dựng Cơ chế kiểm soát về xuất xứ, bảo bộ quyền sở hữu trí tuệ, chế độ quản lý đối với các loại hình hàng hoá, phương tiện vận tải phù hợp cam kết theo đúng lộ trình.

Đặc biệt, cơ quan Hải quan đang từng bước triển khai cung cấp có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, phấn đấu đến cuối năm 2017, bảo đảm 100% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3 và 70% dịch vụ công thuộc các lĩnh vực cốt lõi của ngành Hải quan được cung cấp trực tuyến mức độ 4.

Tổng cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công tại Kế hoạch hành động, cụ thể hóa các nhiệm vụ thành các giải pháp, đề án, công việc, kết quả đầu ra và tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao để xây dựng chương trình công tác của đơn vị.

Đồng thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác CCHC theo Kế hoạch CCHC năm 2017 của Tổng cục ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-TCHQ ngày 9/1/2017, lưu ý triển khai đầy đủ các nội dung về CCHC theo yêu cầu của Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, bảo đảm phù hợp với tình hình, phạm vi, đặc điểm của đơn vị (từ năm 2017 Tổng cục dự kiến thực hiện đánh giá, chấm điểm, xếp hạng CCHC của các đơn vị hàng năm); thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo của Tổng cục. Xây dựng và thực hiện kế hoạch năm 2017 về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2017 của Tổng cục ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-TCHQ ngày 11/1/2017; thực hiện xây dựng Chính phủ điện tử theo kế hoạch hàng năm của Tổng cục.

Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra sau thông quan theo quy định của pháp luật. Chú trọng kiểm tra nội bộ đối với hoạt động kiểm tra sau thông quan; triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của Tổng cục; tiếp tục đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC; nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; tăng cường kỷ cương, kỷ luật; tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện tốt Quy chế hoạt động công vụ của Hải quan Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 188/QĐ-TCHQ ngày 2/2/2017; Kiện toàn bộ máy để đáp ứng yêu cầu CCHC, chuyển đổi phương thức quản lý tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu Vụ Pháp chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hành động, kịp thời báo cáo Tổng cục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia trong phạm vi quản lý của Tổng cục.

Báo Hải quan, Cổng thông tin điện tử Hải quan, Bản tin Nghiên cứu Hải quan thực hiện thông tin tuyên truyền kịp thời các hoạt động về việc triển khai, thực hiện Kế hoạch hành động của Tổng cục thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ./.

T.H