UBND TP.HCM yêu cầu xử lý nghiêm CBCC vi phạm nội quy, giờ giấc làm việc

0
539
UBND TP.HCM yêu cầu xử lý nghiêm CBCC vi phạm nội quy, giờ giấc làm việc
(hình ảnh minh họa)

Cán bộ, công chức vi phạm nội quy, giờ giấc làm việc, ngoài việc bị xử lý nghiêm theo quy định, kết quả xử lý còn đưa vào đánh giá cán bộ, công chức hàng năm.

Đó là một trong những nội dung vừa được lãnh đạo UBND TP.HCM chỉ đạo nhằm chấn chỉnh thái độ, hành vi của cán bộ, công chức trong giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, nhằm chấn chỉnh thái độ, hành vi của cán bộ, công chức trong giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân và doanh nghiệp, UBND TP.HCM đã chỉ đạo các sở-ngành và UBND quận-huyện, phường-xã, thị trấn thường xuyên quán triệt việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị;

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực; thực hiện nghiêm quy định về tiếp dân, đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra việc thực thi công vụ, bố trí phân công cán bộ, công chức thuộc Bộ phận tiếp nhận và trả hô sơ hành chính.

UBND TP.HCM cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát các quy định, thủ tục hành chính còn bất cập, chồng chéo, vướng mắc để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ; thực hiện công khai, kịp thời, đầy đủ, cụ thể các thủ tục hành chính đã được công bố./,.

T.H