V/v miễn tiền chậm nộp

0
564

Kính gửi: Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Trả lời công văn số 5420/NHNN-QT ngày 19/7/2016 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc miễn tiền chậm nộp thuế đối với các lô hàng hệ thống máy hủy tiền và đóng bánh, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Ngân hàng nhà nước Việt Nam tại công văn số 5420/NHNN-QT nêu trên thì có nguyên nhân do thời hạn nộp tiền thuế tại các quyết định điều chỉnh thuế của cơ quan hải quan là ngắn (10 ngày) trong khi Ngân hàng nhà nước Việt Nam phải giao cho các đơn vị chức năng xử lý nên dẫn đến chậm nộp thuế. Ngoài ra, theo số liệu nợ chậm nộp của Ngân hàng nhà nước Việt Nam thì trong tổng số tiền chậm nộp 132.638.627 đồng, có 122.410.671 đồng là tiền chậm nộp phát sinh từ số tiền nợ thuế 99.982.122 đồng theo Quyết định điều chỉnh thuế, chênh lệch giá số 9079/QĐĐC ngày 06/12/2006 (thời hạn nộp là 10 ngày kể từ ngày 06/12/2006) nhưng đến ngày 03/4/2013, Ngân hàng nhà nước Việt Nam mới nộp (sau gần 7 năm mới nộp thuế) do vậy mới phát sinh khoản chậm nộp lớn.

Theo quy định tại Điều 103 và Điều 111 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 thì một trong các hành vi vi phạm pháp luật về thuế là chậm nộp tiền thuế và người bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế có quyền đề nghị miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế đối với trường hợp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp bất khả kháng khác.

Theo quy định tại Điều 106 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 32 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013) thì: “1. Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức lũy tiến 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp không quá chín mươi ngày; 0,07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp vượt quá thời hạn chín mươi ngày”. Theo đó, từ ngày 01/7/2013, hành vi chậm nộp tiền thuế không thuộc hành vi bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế mà phải trả lãi chậm nộp. Vì vậy, việc Ngân hàng nhà nước Việt Nam đề nghị miễn tiền chậm nộp cho lô hàng hệ thống máy hủy tiền và đóng bánh là không có căn cứ để giải quyết. Đề nghị Ngân hàng nhà nước Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thực hiện nộp tiền chậm nộp còn nợ vào ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính thông báo cho Ngân hàng nhà nước Việt Nam được biết./.