Các trường hợp được khai bổ sung số hiệu container khi xuất khẩu

0
659

Bộ Tài chính vừa ra công văn CV18195/BTC-TCHQ ngày 08 tháng 12 năm 2015, hướng dẫn xử lý vướng mắc Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Theo đó trường hợp khi thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu chưa có số hiệu container hoặc số hiệu container có thay đổi so với khi đăng ký tờ khai hải quan, công chức hải quan giám sát chỉ chấp nhận cập nhật vào Hệ thống trong các trường hợp cụ thể.

hang-ko-phai-nop-thue

Cụ thể là trường hợp chưa có số container trên tờ khai xuất khẩu đã đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan. Trường hợp này, người khai hải quan phải nộp thêm văn bản xác nhận hàng xuất khẩu được đóng vào container tại cửa khẩu xuất trong đó nêu cụ thể lý do hàng hóa phải đóng tại cửa khẩu xuất.

Cơ quan Hải quan căn cứ vào tình hình thực tế xác minh với các hãng tàu việc cấp vỏ container rỗng theo tiêu chí quản lý rủi ro để chấp nhận cập nhật thông tin số container và hệ thống.

Trường hợp số container thực tế có thay đổi so với tờ khai hải quan đã đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan cũng được chấp nhận khai bổ sung số hiệu container. Người khai hải quan xuất trình chứng từ xác minh lý do phải thay đổi số hiệu container (phiếu cấp container rỗng, phiếu cấp lại container rỗng nếu phải đổi container…).

Cơ quan Hải quan sẽ căn cứ vào tình hình thực tế xác minh với các hãng tàu việc cấp vỏ container rỗng theo tiêu chí quản lý rủi ro để chấp nhận cập nhật thông tin số container vào hệ thống.

Các trường hợp khác, người làm thủ tục hải quan thực hiện việc khai bổ sung tờ khai tại chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai trước khi thực hiện thủ tục xác nhận hàng khu vực giám sát.

Tải toàn bộ công văn CV18195/BTC-TCHQ  Tại đây

nguồn: internet