Chỉ thu thuế xuất khẩu đối với hàng có nguồn gốc trong nước

0
856

Tổng cục Hải quan vừa có công văn 106/TXNK-CST ngày 14/01/2016 hướng dẫn Công ty TNHH JULIE SANDLAU VIỆT NAM về đề nghị được hướng dẫn thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu.

602e363b9aebc1a59f39f980ad394125_gao06Hàng xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc trong nước phải nộp thuế xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan cho biết, thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu thực hiện  theo đúng quy định tại chương II, mục 4 chương III Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25-3-2015 của Bộ Tài chính. Mã loại hình thức hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 1-4-2015 của Tổng cục Hải quan.

Về chính sách thuế, DN cần căn cứ khoản 5 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25-3-2015 của Bộ Tài chính: Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải thành phố xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu.

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu được sản xuất từ hai nguồn: Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc trong nước thì thực hiện thu thuế xuất khẩu đối với phần nguyên liệu, vật tư tương ứng được sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế đã xuất khẩu và có nguồn gốc trong nước theo mức thuế suất thuế xuất khẩu quy định đối với mặt hàng xuất khẩu đó. Xem dịch vụ xin giấy chứng nhận xuất xứ C/O

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu hoàn toàn có nguồn gốc trong nước thì phải nộp thuế xuất khẩu nếu mặt hàng có thuế xuất khẩu.

Theo đó, Công ty TNHH JULIE SANDLAU VIỆT NAM cần đối chiếu quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ với chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

(Nguồn internet)