Thủ tục hoàn thuế hàng tạm nhập – tái xuất

0
572

Trước kiến nghị của Công ty TNHH Quốc tế Đức Yên về vướng mắc liên quan đến việc nộp thuế hàng tạm nhập, tái xuất da lừa khô, Tổng cục Hải quan đã có công văn trả lời 6007/TCHQ-TXNK ngày 28/6/2016, cho biết: hàng hoá tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu hoặc hàng hoá tạm XK để tái NK, nếu đã thực tái XK hoặc tái NK trong thời hạn nộp thuế thì không phải nộp thuế NK hoặc thuế XK tương ứng với số hàng hoá thực tế đã tái xuất hoặc tái NK.

tam nhapTrường hợp hàng hóa thuộc đối tượng không phải nộp thuế XK, thuế NK thì hồ sơ xét không thu thuế XK, thuế NK thực hiện như hồ sơ hoàn thuế XK, thuế NK. Ảnh minh họa

Phân tích về bảo lãnh số tiền thuế phải nộp, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại khoản 3 Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì: “Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 42 Luật Quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 người nộp thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng. Trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì việc bảo lãnh thực hiện theo quy định tại Điều 43 Thông tư này. Thời hạn nộp thuế là thời hạn bảo lãnh tối đa là 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng trong thời gian bảo lãnh phải nộp tiền chậm nộp kể từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng đến ngày thực nộp thuế….” Xem dịch vụ khai thuế hải quan

Theo đó, trường hợp Công ty TNHH Quốc tế Đức Yên phát sinh số thuế phải nộp khi XK hàng hóa thì Công ty phải nộp thế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp. Việc bảo lãnh thực hiện theo quy định tại Điều 43 Thông tư số 38/2015/TT- BTC.

Về việc hoàn thuế, không thu thuế XK, thuế NK, Tổng cục Hải quan cho biết, theo Khoản 6 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định hàng hoá tạm NK để tái XK được xét hoàn thuế NK và không phải nộp thuế XK khi tái xuất (trừ trường hợp đã được miễn thuế quy định tại khoản 1 Điều 103 Thông tư này).

Trường hợp hàng hoá tạm NK để tái XK hoặc hàng hoá tạm XK để tái NK, nếu đã thực tái XK hoặc tái NK trong thời hạn nộp thuế thì không phải nộp thuế NK hoặc thuế XK tương ứng với số hàng hoá thực tế đã tái xuất hoặc tái NK.

Hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp này thực hiện theo quy định tại Điều 120 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Bên cạnh đó, tại Khoản 2 Điều 128 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, Bộ Tài chính cũng quy định: trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng không phải nộp thuế XK, thuế NK thì hồ sơ xét không thu thuế XK, thuế NK thực hiện như hồ sơ hoàn thuế XK, thuế NK.

Theo đó, trường hợp Công ty TNHH Quốc tế Đức Yên tái xuất mặt hàng Da lừa, thuế suất 10% thì công ty kê khai và nộp thuế XK trước khi thông quan hàng hóa hoặc phải có bảo lãnh tiền thuế phải nộp). Sau khi lô hàng được thông quan, Công ty nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế (nếu đã nộp thuế XK) hoặc hồ sơ đề nghị không thu thuế (nếu XK hàng hóa trong thời hạn bảo lãnh) theo quy định.

Nguồn internet