TTHC 12.1: Thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.

0
621

page-customsbrokerage

NHÓM 12: ĐẠI LÝ HẢI QUAN

TTHC 12.1: Thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.

 1. Trình tự thực hiện:

Người đề nghị cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan phải qua kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan và đạt yêu cầu cả 03 môn thi (tối thiểu 50/100 điểm với mỗi môn thi) thì được Cục Hải quan tỉnh cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 80/2011/TT-BTC.

 1. Cách thức thực hiện: thủ công.
 2. Thành phần, số lượng hồ sơ: không có
 3. Thời hạn giải quyết :

Cục Hải quan tỉnh cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trên cơ sở kết quả thi trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thi chính thức.

 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: các cá nhân.
 2. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

 1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.
 2. Phí, lệ phí (nếu có): không có.
 3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 80/2011/TT-BTC.
 4. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Người đề nghị cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan phải qua kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan và đạt yêu cầu cả 03 môn thi (tối thiểu 50/100 điểm với mỗi môn thi).

 1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 và Thông tư số 80/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính.

 

TTHC 12.2: Thủ tục thông báo và xác nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý hải quan.

 1. Trình thực thực hiện:

Bước 1. Thông báo đủ điều kiện hoạt động đại lý hải quan:

Doanh nghiệp thông báo đủ điều kiện hoạt động đại lý hải quan nộp hồ sơ bao gồm:

– Văn bản thông báo (theo mẫu);

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Bản sao có chứng thực chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan của nhân viên;

– Mẫu chữ ký của người có thẩm quyền của đại lý hải quan được ký tên trên tờ khai hải quan.

Bước 2. Xác nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý hải quan:

Cục Hải quan tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và điều kiện theo quy định; gửi thông báo xác nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý hải quan cho doanh nghiệp đề nghị.

 1. Cách thức thực hiện: thủ công.
 2. Thành phần, số lượng hồ sơ: Như nêu tại mục 2, mỗi loại 01 bản.
 3. Thời hạn giải quyết :

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, Cục Hải quan tỉnh, thành phố phải hoàn thành việc xác nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý hải quan (theo mẫu).

– Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ trong trường hợp cần xác minh thêm.

 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: doanh nghiệp đăng ký hoạt động đại lý hải quan.
 2. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

 1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Văn bản Xác nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý hải quan.

 1. Phí, lệ phí (nếu có): không có
 2. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

– Văn bản thông báo đủ điều kiện hoạt động đại lý hải quan theo mẫu số 08 ban hành kèm theo Thông tư số 80/2011/TT-BTC.

– Văn bản Xác nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý hải quan theo mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tư số 80/2011/TT-BTC.

 1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

– Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

– Có ngành nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng xuất khẩu, nhập khẩu hoặc dịch vụ khai thuê hải quan ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Có ít nhất 01 nhân viên đại lý hải quan;

– Đáp ứng điều kiện nối mạng máy tính với cơ quan Hải quan để thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

 1. 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2005/NĐ-CP ngày 16/6/2005 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

Thông tư số 80/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính.